Oct 20, 2019   7:55 a.m. Vendelín
Academic information system

Course syllabus 240985_DDP - Dizertačný projekt V (SjF - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 240985_DDP
Názov predmetu: Dizertačný projekt V
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 15
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
Získať prehľad o teórii, metódach a existujúcich riešeniach stanoveného problému. Osvojiť si schopnosť vedecky riešiť problém v odbore procesnej techniky. Vedieť pripravovať a prezentovať správy o výsledkoch výskumu, aplikovať získané výsledky v praxi. Vypracovať projekt dizertačnej prace a navrhnúť tézy dizertačnej práce.
 
Stručná osnova predmetu:
Štúdium zadanej problematiky a rešerš.
Vypracovanie projektu dizertačnej práce.
Postavenie téz dizertačnej práce.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 7. 2018
Schválil: prof. Ing. Marián Peciar, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 15. 07. 2018.

Type of output: