Oct 20, 2019   5:37 a.m. Vendelín
Academic information system

Course syllabus 240853_DDP - Písomná práca k dizertačnej skúške (SjF - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 240853_DDP
Názov predmetu: Písomná práca k dizertačnej skúške
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia2 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 20
 
Odporúčaný semester/trimester: procesná technika - doktorandský (povinný), 2. rok
procesná technika - doktorandský (povinný), 2. rok
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
Písomná práca tvorí podklad pre exprimentálnu merania a vypracovanie dizertačnej práce. Je vypracovaná na základe literárnej rešerži.
 
Stručná osnova predmetu:
Písomná práca by mala obsahovať:
- cieľ dizertačnej práce
- literárnu rešerž k danej téme
- opis experimentálnej stanice
- opis postupu a vyhodnotenia experimentov
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 20

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 7. 2018
Schválil: prof. Ing. Marián Peciar, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 15. 07. 2018.

Type of output: