14. 12. 2019  20:18 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Sylabus předmětu DP2_IS - Diplomový projekt II (FIIT - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Názov predmetu: Diplomový projekt II
Kód predmetu: DP2_IS
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (12 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Osvojiť si metódy a postupy riešenia relatívne rozsiahlych projektov. Preukázať schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložité úlohy aj výskumného charakteru v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti, samostatne, tvorivo a kriticky pristupovať k analýze možných riešení a tvorbe modelov a metód vrátanie ich overenia.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
- Štúdium zdrojov, analýza problému.
- Návrh riešenia.
- Overenie vybraných častí riešenia.
- Písomná prezentácia výsledkov riešenia projektu.

http://www2.fiit.stuba.sk/~bielik/courses/dp-slov/dp-main.html
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Bieliková, M.: Ako úspešne vyriešiť projekt. STU v Bratislave. 2000.
Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci, z ital. originálu Come si fa una tesi di laures, Milano: Bompiani, 1977, Olomouc: Votobia. 278 s.
ISO 2145:1978: Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents.
ISO 690:1987: Documentation - Bibliogrphic references. Content, form and structure.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: - Štúdium zdrojov, analýza problému.
- Návrh riešenia.
- Overenie vybraných častí riešenia.
- Písomná prezentácia výsledkov riešenia projektu
 
Metódy a kritériá hodnotenia: - posudok vedúceho projektu a obhajoba projektu
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila RNDr. Marta Gnipová dňa 16. 07. 2018.

Typ výstupu: