15. 10. 2019  23:00 Terézia
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D-DP2-TL - Dizertačný projekt II (FEI - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu: Dizertačný projekt II
Kód predmetu: D-DP2-TL
Ukončenie a kredity: zápočet (5 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. (zodpovedný za predmet)
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je osvojiť si metódy vedeckej práce. Naučiť sa orientovať v publikáciách a na základe jej štúdia získať aktuálne hlboké vedomosti v oblastiach, ktoré súvisia s témou dizertačnej práce. Tvorivým výskumom dosiahnuť pod vedením školiteľa pôvodné vedecké výsledky akceptovateľné v medzinárodnej komunite vedcov pracujúcej v príslušnej oblasti.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Vykonávanie rešerše vedeckej literatúry a iných zdrojov v súvislosti s témou dizertačnej práce.
Analýza súčasného stavu a existujúcich vedeckých metód.
Výskumná práca, ktorej cieľom je plnenie úloh a cieľov dizertačnej práce.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Učebnice a monografie, časopisy a iné zdroje, ktorých výber súvisí s dizertačnou témou a je konzultovaný so školiteľom.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Projektová práca.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Prezentovanie výsledkov a obhajoba projektu; klasifikovaný zápočet.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 30. 07. 2018.

Typ výstupu: