15. 9. 2019  7:48 Jolana, deň pracovného voľna - Sedembolestná Panna Mária
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D-DP2-TL - Dizertačný projekt II (FEI - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: D-DP2-TL
Názov predmetu: Dizertačný projekt II
Ukončenie a kredity: zápočet (5 kreditov)
Obsah predmetu:
Vykonávanie rešerše vedeckej literatúry a iných zdrojov v súvislosti s témou dizertačnej práce.
Analýza súčasného stavu a existujúcich vedeckých metód.
Výskumná práca, ktorej cieľom je plnenie úloh a cieľov dizertačnej práce.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 30. 07. 2018.

Typ výstupu: