Jul 18, 2019   11:06 a.m. Kamila
Academic information system

Course syllabus 32453_3D - Dizertačný projekt III (FEI - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: 32453_3D
Názov predmetu: Dizertačný projekt III
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 15
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kontrola plnenia úloh zadaných školiteľom.
 
Výsledky vzdelávania:
Osvojiť si metódy vedeckej práce. Naučiť sa orientovať v publikáciách a na základe jej štúdia získať aktuálne hlboké vedomosti v oblastiach, ktoré súvisia s témou dizertačnej práce. Tvorivým výskumom dosiahnuť pod vedením školiteľa pôvodné vedecké výsledky akceptovateľné v medzinárodnej komunite vedcov pracujúcej v príslušnej oblasti.
 
Stručná osnova predmetu:
Vykonávanie rešerše vedeckej literatúry a iných zdrojov v súvislosti s témou dizertačnej práce.
Analýza súčasného stavu a existujúcich vedeckých metód.
Výskumná práca, ktorej cieľom je plnenie úloh a cieľov dizertačnej práce.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Učebnice a monografie, časopisy a iné zdroje, ktorých výber je konzultovaný so školiteľom.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 60

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 7. 2018
Schválil: prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 30. 07. 2018.

Type of output: