15. 12. 2019  10:53 Ivica
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D-VP1-EF - Vedecká práca I (FEI - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu: Vedecká práca I
Kód predmetu: D-VP1-EF
Ukončenie a kredity: zápočet (5 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. (skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
RNDr. Dagmar Gregušová, DrSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Jaroslav Kováč, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Miroslav Mikolášek, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Alexander Šatka, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. František Uherek, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Martin Weis, DrSc. (skúšajúci)
 
Výsledky vzdelávania:
Získať metodologické skúsenosti a návyky nevyhnutné pri samostatnej a tímovej vedeckej práci. Osvojiť si schopnosť publikovania vo vedeckých časopisoch a na medzinárodných konferenciách. Tvorivým výskumom dosiahnuť pôvodné vedecké výsledky akceptovateľné v medzinárodnej komunite vedcov pracujúcej v príslušnej oblasti.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
• Vykonávanie analýzy aktuálneho stavu v oblasti na základe rešerše vedeckej literatúry a iných zdrojov v súvislosti s témou dizertačnej práce.
• Plnenie výskumných úloh individuálne a v súčinnosti s riešiteľským kolektívom.
• Vypracovávanie priebežných správ o dosiahnutých výsledkoch.
• Práca na inej projektovej dokumentácii a v prípade možnosti aj na podkladoch, ktorými sa riešiteľský kolektív uchádza o nové projekty a grantové úlohy.
• Publikovanie vo vedeckých časopisoch a na medzinárodných vedeckých konferenciách a aktívne prezentovanie dosiahnutých výsledkov.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity: Štúdium vedeckej literatúry a iných zdrojov v súvislosti s témou práce.
Analýza súčasného stavu existujúcich relevantných vedeckých metód.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Prezentácia výsledkov
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 30. 07. 2018.

Typ výstupu: