23. 9. 2019  13:43 Zdenka
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D-VP3-TL - Vedecká práca III (FEI - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu: Vedecká práca III
Kód predmetu: D-VP3-TL
Ukončenie a kredity: zápočet (15 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. (zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Rastislav Róka, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. (skúšajúci)
 
Výsledky vzdelávania:
Výsledkom vzdelávacieho procesu v tejto časti vedeckej práce je získanie experimentálnych údajov a ich teoretická analýza na základe získaných vedomostí.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Individuálne štúdium konkrétnej problematiky súvisiacej s témou dizertačnej práce pod vedením školiteľa. Ťažiskom práce v tomto štádiu doktorandského štúdia je predovšetkým realizácia experimentov, spracovanie a vyhodnocovanie nameraných údajov, ale aj štúdium dostupných informačných zdrojov súvisiacich so získanými poznatkami.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Učebnice a monografie, časopisy a iné zdroje, ktorých výber je konzultovaný so zodpovedným vedúcim riešiteľom vedeckovýskumnej úlohy a tiež so školiteľom.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Individuálne štúdium, konzultácie so školiteľom.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Hodnotí sa kvalita vedeckých výstupov výskumu (podľa kategórie publikácií), citácie registrované v citačných indexoch, aktívna prezentácia výsledkov na konferencii vo svetovom jazyku, práca v riešiteľskom tíme výskumného projektu, získanie grantu pre doktorandov.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 30. 07. 2018.

Typ výstupu: