19. 10. 2019  6:33 Kristián
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D-VP3-TL - Vedecká práca III (FEI - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: D-VP3-TL
Názov predmetu: Vedecká práca III
Ukončenie a kredity: zápočet (15 kreditov)
Obsah predmetu:
Individuálne štúdium konkrétnej problematiky súvisiacej s témou dizertačnej práce pod vedením školiteľa. Ťažiskom práce v tomto štádiu doktorandského štúdia je predovšetkým realizácia experimentov, spracovanie a vyhodnocovanie nameraných údajov, ale aj štúdium dostupných informačných zdrojov súvisiacich so získanými poznatkami.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 30. 07. 2018.

Typ výstupu: