30. 10. 2020  15:29 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 3_VSO1_O - Vybrané state z obnovy architektonického dedičstva I (FAD - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry a dizajnu
Kód predmetu:
3_VSO1_O
Názov predmetu: Vybrané state z obnovy architektonického dedičstva I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 3

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
18. 3. 2019
Schválil:
prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 18. 03. 2019.

Typ výstupu: