Jan 18, 2020   1:52 p.m. Bohdana
Academic information system

Course syllabus 3_VSO1_O - Vybrané state z obnovy architektonického dedičstva I (FA - 2018/2019 - doktorandská studia)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Názov predmetu: Vybrané state z obnovy architektonického dedičstva I
Kód predmetu: 3_VSO1_O
Ukončenie a kredity: zápočet (5 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Metódy a kritériá hodnotenia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 18. 03. 2019.

Type of output: