22. 10. 2019  23:24 Sergej
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 3_IAA_A - Interdisciplinárne aspekty architektúry (FA - 2018/2019 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Názov predmetu: Interdisciplinárne aspekty architektúry
Kód predmetu: 3_IAA_A
Ukončenie a kredity: zápočet (5 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. PhDr. Jarmila Bencová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Analýza a osvojenie si vedeckých poznatkov z kľúčových oblastí skúmania v architektúre, nadväzujúce na prebiehajúci výskum vybratých prednášajúcich. V každom roku bude doplnená o aktuálne problémy architektonickej scény na Slovensku.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Hĺbkové sondy do vybraných oblastí skúmania priamo nadväzujúce na aktuálny výskum prednášajúcich.
Teoretické aspekty vzťahu starého a nového v architektúre
Architektonická slušnosť a urbánna demokracia
Prostredie, udržateľnosť, prírodné limity
Moderná architektúra: dejiny, kontext, ochrana
Proces techniky v architektúre
Vybrané problémy urbanizmu
Špecializovaný blok z architektúry, urbanizmu, obnovy architektonického dedičstva a konštrukcií v architektúre
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ZERVAN, M. -- ŠPAČEK, R. Hypotéza urbánnej slušnosti. Životné prostredie, s. 173--178.
GREGOROVÁ, J. Ochrana diverzity kultúr a ich prejavov v procese kultúrne udržateľného rozvoja (aplikácia na Slovensko). In s. 9--15.
FIALA, A. -- GREGOR, P. -- GREGOROVÁ, J. -- HRAŠKOVÁ, N. -- HUSÁK, V. -- KATTOŠ, K. -- KVASNICOVÁ, M. -- MLYNKA, L. -- PAUČULOVÁ, Ĺ. -- PAULINY, P. -- POLOMOVÁ, B. -- URBANOVÁ, N. Prezentácia architektonického dedičstva II. Bratislava : Perfekt, 2008. 191 s. ISBN 978-80-8046-394-6.
KEPPL, J. Kontexty architektúry a ekológie. Habilitační práce. Bratislava : 2000. 184 s.
ILKOVIČ, J. Vzťah architektonického konceptu a konštrukcie. In LAVRINČÍKOVÁ, D. Konštrukcie v súčasnej architektúre. Construction in Current Architecture : Zborník abstraktov.Proceedings of Abstracts. 4.medzinárodná vedecká konferencia, Banská Štiavnica 17.-19.5.2007. Bratislava: STU v Bratislave FA, 2007, s. 1. ISBN 978-80-227-2651-1.
PALLASMAA, J. Myslící ruka. Existenciální a ztělesněná moudrost v architektuře. Zlín : Archa, 2012. 159 s. ISBN 978-80-87545-09-6.
PALLASMAA, J. Oči kůže. Architektura a smysly. Zlín : Archa, 2012. 85 s. ISBN 978-80-87545-10-2.
MITÁŠOVÁ, M. Oxymorón a pleonasmus: texty kritické a projektivní teorie architektury. Praha : Zlatý řez, 2011. 259 s. ISBN 978-80-903826-3-3.
TICHÁ, J. Architektura na prahu informačního věku: texty o moderní a současné architektuře. Praha : Zlatý řez, 2001. 131 s. ISBN 809028101X.
TICHÁ, J. Architektúra na prahu informačního věku : texty o moderní a současné architektúře. Praha: Zlatý řez, 2001. 130 s.
TICHÁ, J. Architektura: tělo nebo obraz?: texty o moderní a současné architektuře III. Praha : Zlatý řez, 2009. 123 strany. ISBN 978-80-902810-0-4.
TICHÁ, J. Architektura v informačním věku: texty o moderní a současné architektuře II. Praha : Zlatý řez, 2006. 129 s. ISBN 80-902810-8-7.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: prednáška, seminár
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Podľa Študijného poriadku FA STU.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. arch. Ján Legény, PhD. dňa 07. 08. 2019.

Typ výstupu: