Jan 20, 2020   10:12 p.m. Dalibor
Academic information system

Course syllabus N400D4_4D - Dizertačný projekt IV (FCHPT - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Dizertačný projekt IV
Kód predmetu: N400D4_4D
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet-PhD (4 kredity)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Ľuboš Bača, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Dušan Berkeš, CSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Igor Bodík, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Albert Breier, DrSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Július Brtko, DrSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Lukáš Bučinský, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
RNDr. Peter Cifra, DrSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. Martin Danko, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ján Derco, DrSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Katarína Dercová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Róbert Fischer, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Elena Hájeková, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Juma Haydary, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Milan Hronec, DrSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Marián Janek, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. Jana Královičová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Igor Lacík, DrSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. RNDr. Milan Mikula, CSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Viktor Milata, DrSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Ján Moncoľ, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Helena Pálková, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Martin Rebroš, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Milena Reháková, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Eva Scholtzová, CSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. Mário Šereš, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Peter Tatarko, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Marián Valko, DrSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má hlboké teoretické znalosti v oblasti témy dizertačnej práce získané naštudovaním ďalšej odbornej literatúry. Študent má dobrý prehľad o súčasnom stave riešenej problematiky a vie formulovať problém, ktorý bude predmetom jeho výskumu. Vie definovať globálny cieľ dizertácie a čiastkové ciele, ktoré zabezpečia dosiahnutie hlavného cieľa. Študent vie vybrať metódy vhodné pre riešenie problému a dosiahnutie definovaných cieľov.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Vypracovanie projektu dizertačnej práce - písomnej práce k dizertačnej skúške, ktorá obsahuje tézy, predmet, ciele dizertačnej práce, navrhované metódy vhodné pre riešenie problému a dosiahnutie definovaných cieľov.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity: projektová práca
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Záverečné hodnotenie v závislosti od splnenia cieľov dizertačného projektu je „prospel“ alebo „neprospel“.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 15. 02. 2019.

Type of output: