Jan 24, 2020   2:27 a.m. Timotej
Academic information system

Course syllabus N400D4_4D - Dizertačný projekt IV (FCHPT - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N400D4_4D
Názov predmetu: Dizertačný projekt IV
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet-PhD (4 kredity)
Obsah predmetu:
Vypracovanie projektu dizertačnej práce - písomnej práce k dizertačnej skúške, ktorá obsahuje tézy, predmet, ciele dizertačnej práce, navrhované metódy vhodné pre riešenie problému a dosiahnutie definovaných cieľov.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 15. 02. 2019.

Type of output: