25. 10. 2020  9:05 Aurel
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N400D2_4D - Dizertačný projekt II (FCHPT - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu:
N400D2_4D
Názov predmetu:
Dizertačný projekt II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
projektová/semestrálna práca
10 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
12
 
Odporúčaný semester/trimester:
analytická chémia - doktorandský (povinný), 1. rok
analytická chémia - doktorandský (povinný), 1. rok
anorganická chémia - doktorandský (povinný), 1. rok
anorganická chémia - doktorandský (povinný), 1. rok
anorganické technológie a materiály - doktorandský (povinný), 1. rok
anorganické technológie a materiály - doktorandský (povinný), 1. rok
biochémia - doktorandský (povinný), 1. rok
biochémia - doktorandský (povinný), 1. rok
biotechnológia - doktorandský (povinný), 1. rok
fyzikálna chémia - doktorandský (povinný), 2. rok
fyzikálna chémia - doktorandský (povinný), 2. rok
chémia a technológia požívatín - doktorandský (povinný), 1. rok
chémia a technológia požívatín - doktorandský (povinný), 1. rok
chémia a technológia životného prostredia - doktorandský (povinný), 1. rok
chemická fyzika - doktorandský (povinný), 2. rok
chemická fyzika - doktorandský (povinný), 2. rok
chemické inžinierstvo - doktorandský (povinný), 2. rok
chemické inžinierstvo - doktorandský (povinný), 2. rok
makromolekulová chémia - doktorandský (povinný), 1. rok
makromolekulová chémia - doktorandský (povinný), 1. rok
ochrana materiálov a objektov dedičstva - doktorandský (povinný), 1. rok
organická chémia - doktorandský (povinný), 1. rok
riadenie procesov - doktorandský (povinný), 1. rok
technológia polymérnych materiálov - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent v priebehu semestra pracuje na projekte súvisiacom s témou dizertačnej práce. Na záver vypracuje správu v elektronickej alebo tlačenej forme a svoje výsledky prezentuje. Za vypracovanie projektu a splnenie jeho cieľov získa hodnotenie v súlade so študijným poriadkom STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent si prehĺbi znalosti získané v dizertačnom projekte I formou naštudovania špecifických študijných zdrojov v oblasti témy dizertačnej práce. Zhodnotí naštudované prístupy z hľadiska ich vhodnosti na ďalšie rozvíjanie nových metód, postupov alebo materiálov.
 
Stručná osnova predmetu:
Štúdium dostupnej literatúry, vymedzenie základných problémov a metód riešenia skúmaných problémov, písomné spracovanie projektu.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 371

P
N
100,0 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny:
15. 2. 2019
Schválil:
doc. Ing. Milena Reháková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 15. 02. 2019.

Typ výstupu: