23. 10. 2020  0:16 Alojza
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N400D2_4D - Dizertačný projekt II (FCHPT - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Názov predmetu:
Dizertačný projekt II
Kód predmetu:
N400D2_4D
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet-PhD (12 kreditov)
 
Vyučujúci:
prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Maroš Bella, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Tomáš Bertók, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Lukáš Bučinský, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Milan Čertík, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Ľuboš Čipák, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Róbert Fischer, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Juma Haydary, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ján Híveš, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Svetlana Hrouzková, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Jaroslav Katrlík, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. Zuzana Kroneková, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Igor Lacík, DrSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Viktor Milata, DrSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Petra Olejníková, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Martin Rebroš, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Milena Reháková, PhD. (skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Peter Segľa, DrSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. Mário Šereš, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Igor Šurina, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Jozef Švorec, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Ján Tkáč, DrSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Marián Valko, DrSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent si prehĺbi znalosti získané v dizertačnom projekte I formou naštudovania špecifických študijných zdrojov v oblasti témy dizertačnej práce. Zhodnotí naštudované prístupy z hľadiska ich vhodnosti na ďalšie rozvíjanie nových metód, postupov alebo materiálov.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Štúdium dostupnej literatúry, vymedzenie základných problémov a metód riešenia skúmaných problémov, písomné spracovanie projektu.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity:
projektová práca
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Záverečné hodnotenie v závislosti od splnenia cieľov dizertačného projektu je „prospel“ alebo „neprospel“.

 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 15. 02. 2019.

Typ výstupu: