Jan 21, 2020   7:05 p.m. Vincent
Academic information system

Course syllabus N400D1_4D - Dizertačný projekt I (FCHPT - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N400D1_4D
Názov predmetu: Dizertačný projekt I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
projektová/semestrálna práca10 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 12
 
Odporúčaný semester/trimester: analytická chémia - doktorandský (povinný), 1. rok
analytická chémia - doktorandský (povinný), 1. rok
anorganická chémia - doktorandský (povinný), 1. rok
anorganická chémia - doktorandský (povinný), 1. rok
anorganické technológie a materiály - doktorandský (povinný), 1. rok
anorganické technológie a materiály - doktorandský (povinný), 1. rok
biochémia - doktorandský (povinný), 1. rok
biochémia - doktorandský (povinný), 1. rok
biotechnológia - doktorandský (povinný), 1. rok
fyzikálna chémia - doktorandský (povinný), 2. rok
chémia a technológia požívatín - doktorandský (povinný), 1. rok
chémia a technológia požívatín - doktorandský (povinný), 1. rok
chémia a technológia životného prostredia - doktorandský (povinný), 1. rok
chemická fyzika - doktorandský (povinný), 1. rok
chemické inžinierstvo - doktorandský (povinný), 1. rok
makromolekulová chémia - doktorandský (povinný), 1. rok
makromolekulová chémia - doktorandský (povinný), 1. rok
ochrana materiálov a objektov dedičstva - doktorandský (povinný), 1. rok
organická chémia - doktorandský (povinný), 1. rok
riadenie procesov - doktorandský (povinný), 1. rok
technológia polymérnych materiálov - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent v priebehu semestra pracuje na projekte súvisiacom s témou dizertačnej práce. Na záver vypracuje správu v elektronickej alebo tlačenej forme a svoje výsledky prezentuje. Za vypracovanie projektu a splnenie jeho cieľov získa hodnotenie v súlade so študijným poriadkom STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent nadobudne systematické znalosti o študovanej problematike a oboznámi sa so súčasným stavom v oblasti podľa témy dizertačnej práce. Klasifikuje jednotlivé prístupy, analyzuje možnosti ich aplikovania a rozvoja a kriticky zhodnotí ich výhody a nevýhody. Navrhne možnosť vlastného riešenia.
 
Stručná osnova predmetu:
Štúdium literatúry, vymedzenie základných problémov a metód riešenia skúmaných problémov,písomné spracovanie projektu - vypracovanie východiskového elaborátu o stave v oblasti štúdia (prístupy, teoretické východiská, princípy, aplikačné možnosti, kritické zhodnotenie).
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Zodpovedný za predmet je garant študijného programu. Vyučujúcimi sú všetci školitelia študentov študijného programu, preto sa neuvádzajú jednotlivo. Všetci vyučujúci zabezpečujú výučbu v slovenskom alebo anglickom jazyku. Odporúčaná literatúra súvisí s témou dizertačného projektu I a témou dizertačnej práce.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 336

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Milena Reháková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 15. 02. 2019.

Type of output: