30. 10. 2020  12:34 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N400D1_4D - Dizertačný projekt I (FCHPT - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu:
Dizertačný projekt I
Kód predmetu:
N400D1_4D
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet-PhD (12 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Maroš Bella, PhD. (skúšajúci)
Ing. Tomáš Bertók, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Martin Breza, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Milan Čertík, PhD. (skúšajúci)
Ing. Ľuboš Čipák, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. (skúšajúci)
Ing. Róbert Fischer, PhD. (skúšajúci)
doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Ján Híveš, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Svetlana Hrouzková, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc. (skúšajúci)
Ing. Jaroslav Katrlík, PhD. (skúšajúci)
Mgr. Zuzana Kroneková, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Zuzana Labovská, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. (skúšajúci)
Ing. Igor Lacík, DrSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Viktor Milata, DrSc. (skúšajúci)
Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Petra Olejníková, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Martin Rebroš, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Milena Reháková, PhD. (skúšajúci, zodpovedný za predmet)
prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Peter Segľa, DrSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD. (skúšajúci)
Mgr. Mário Šereš, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD. (skúšajúci)
Ing. Igor Šurina, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD. (skúšajúci)
Ing. Jozef Švorec, PhD. (skúšajúci)
Ing. Ján Tkáč, DrSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD. (skúšajúci)
 
Výsledky vzdelávania:
Študent nadobudne systematické znalosti o študovanej problematike a oboznámi sa so súčasným stavom v oblasti podľa témy dizertačnej práce. Klasifikuje jednotlivé prístupy, analyzuje možnosti ich aplikovania a rozvoja a kriticky zhodnotí ich výhody a nevýhody. Navrhne možnosť vlastného riešenia.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Štúdium literatúry, vymedzenie základných problémov a metód riešenia skúmaných problémov,písomné spracovanie projektu - vypracovanie východiskového elaborátu o stave v oblasti štúdia (prístupy, teoretické východiská, princípy, aplikačné možnosti, kritické zhodnotenie).
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity: projektová práca
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
Záverečné hodnotenie v závislosti od splnenia cieľov dizertačného projektu je „prospel“ alebo „neprospel“.
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 15. 02. 2019.

Typ výstupu: