30. 10. 2020  2:48 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N400D1_4D - Dizertačný projekt I (FCHPT - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: N400D1_4D
Názov predmetu:
Dizertačný projekt I
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet-PhD (12 kreditov)
Obsah predmetu:
Štúdium literatúry, vymedzenie základných problémov a metód riešenia skúmaných problémov,písomné spracovanie projektu - vypracovanie východiskového elaborátu o stave v oblasti štúdia (prístupy, teoretické východiská, princípy, aplikačné možnosti, kritické zhodnotenie).


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 15. 02. 2019.

Typ výstupu: