19. 11. 2019  9:27 Alžbeta
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N400C4_4D - Chemická termodynamika pre pokročilých (FCHPT - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Chemická termodynamika pre pokročilých
Kód predmetu: N400C4_4D
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (6 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Peter Šimon, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Prehĺbiť a doplniť poznatky z termodynamiky pre potreby PhD štúdia.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
I. a II. zákon termodynamiky, entropia, termodynamické potenciály, Maxwellove rovnice, III. zákon termodynamiky. Vlastnosti reálnych sústav - stavové rovnice, U, H, S a tepelné kapacity plynov ako funkcie teploty a tlaku, stavové rovnice kvapalín, acentrický faktor. Fázové rovnováhy - fázové prechody I. a II. druhu, Ehrenfestove rovnice. Termodynamika reálnych roztokov - Lewis-Randallovo pravidlo, zmiešavacie a dodatkové veličiny, Margulesove rovnice. Chemické rovnováhy - reakcie v homogénnej plynnej a kvapalnej fáze, heterogénne reakcie, entalpické bilancie a chemická rovnováha, simultánne rovnováhy. Termodynamika elektrolytov - koligatívne vlastnosti roztokov elektrolytov, soľný efekt, rovnováhy v roztokoch iónov. Termodynamika zakrivených plôch, kryštalizácie a malých sústav.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ATKINS, P W. Fyzikálna chémia: (Časť 1). Prelož. z angl.orig. 6.vydania. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 355 s. ISBN 80-227-1238-8.
ATKINS, P W. Fyzikálna chémia: (Časť 2a) Zangl.orig.6.vyd. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 204 s. ISBN 80-227-1238-8.
ATKINS, P W. Fyzikálna chémia: (Časť 2b). Z angl. orig. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 321 s. ISBN 80-227-1238-8.
ATKINS, P W. Fyzikálna chémia: (Časť 3) Z angl.orig. 6.vyd. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 308 s. ISBN 80-227-1238-8.
ATKINS, P W. Physical Chemistry + CD-Rom. Oxford : Oxford University Press, 1998. 1014 s. ISBN 0-19269068-X.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: prednášky
 
Metódy a kritériá hodnotenia: skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 12. 09. 2018.

Typ výstupu: