22. 11. 2019  21:10 Cecília
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N400C4_4D - Chemická termodynamika pre pokročilých (FCHPT - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N400C4_4D
Názov predmetu: Chemická termodynamika pre pokročilých
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (6 kreditov)
Obsah predmetu:
I. a II. zákon termodynamiky, entropia, termodynamické potenciály, Maxwellove rovnice, III. zákon termodynamiky. Vlastnosti reálnych sústav - stavové rovnice, U, H, S a tepelné kapacity plynov ako funkcie teploty a tlaku, stavové rovnice kvapalín, acentrický faktor. Fázové rovnováhy - fázové prechody I. a II. druhu, Ehrenfestove rovnice. Termodynamika reálnych roztokov - Lewis-Randallovo pravidlo, zmiešavacie a dodatkové veličiny, Margulesove rovnice. Chemické rovnováhy - reakcie v homogénnej plynnej a kvapalnej fáze, heterogénne reakcie, entalpické bilancie a chemická rovnováha, simultánne rovnováhy. Termodynamika elektrolytov - koligatívne vlastnosti roztokov elektrolytov, soľný efekt, rovnováhy v roztokoch iónov. Termodynamika zakrivených plôch, kryštalizácie a malých sústav.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 12. 09. 2018.

Typ výstupu: