1. 11. 2020  0:01 Denis, Denisa, Deň pracovného voľna - Sviatok všetkých svätých
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu BPRO03_6B - Bakalársky projekt (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Názov predmetu:
Bakalársky projekt
Kód predmetu: BPRO03_6B
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (3 kredity)
 
Vyučujúci: Ing. Ingrid Görögová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Mária Kapustová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Martina Kusá, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Jozef Martinovič, MEng. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Miriam Matúšová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Dr. Ing. Jozef Peterka (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Štefan Podhorský, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Štefan Václav, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Individuálne a komplexné riešenie problémov technického charakteru pri vypracovávaní zadanej úlohy. Získavanie informačných zdrojov, ich spracovanie a vyvodzovanie vlastných záverov. Využívanie aplikačných programových produktov. Samostatná a tímová práca pri riešení zadanej úlohy pod odborným vedením kolektívu pedagogických pracovníkov katedry. Obhajoba spracovaného projektu.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Zadanie témy projektu, ktorá úzko súvisí s vybranou témou bakalárskej práce. Obsahom je spracovanie teoretickej časti bakalárskej práce pomocou odbornej literatúry. Požadovaný rozsah projektu je cca. 15-20 strán.Študent sa bližšie zoznámi (pomocou literatúry a prípadne návštevou vo vybranom podniku) s oblasťou, ktorej sa dotýka téma projektu. Vyhľadávanie vhodnej literatúry (odporučenej a ďalšej). Konzultácie s vedúcim cvičenia, vedúcim bakalárskej práce a odborníkmi v danej oblasti. Zhrnutie poznatkov z prvej časti excerpcie a konzultácií. Zhodnotenie a stanovenie ďalších cieľov.Priebežná kontrola spracovania projektu. Pripomienky vedúceho cvičenia k spracovaniu obsahu projektu. Konzultácie prípadných nejasností v spracovaní témy projektu s vedúcim bakalárskej práce. Ďalšie excerpcie z domácej a zahraničnej literatúry. Konzultácie obsahu a formy spracovanej témy. Spracovanie zadanej problematiky do konečnej podoby projektu. Odovzdanie, kontrola, obhajoba a hodnotenie projektu.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Metodika tvorby, úpravy a kontroly originality záverečných prác MTF STU, interný dokument MTF [online]. 2010. URL: http://www.mtf.stuba.sk/sk/studentov/metodika tvorby upravy a kontroly originality zaverecnych prac na mtf stu.html?page_id=2059
Platné normy STN ISO 690 návody na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie študovňa Akademickej knižnice a Vydavateľstvo AlumniPress MTF STU pre rok 2013 platí: STN ISO 690. 01 0197 : Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie. 3. vyd.. Bratislava (Slovenská republika) : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2012. Táto norma nahrádza STN ISO 690 z apríla 1998 a STN ISO 690 2 z decembra 2001.
Príslušná literatúra k obsahu bakalárskeho projektu

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Priebežná kontrola vypracovania bodov projektu
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
Klasifikovaný zápočet
Hodnotenie predmetu: max. 100 bodov
A: 92 - 100 bodov
B: 83 - 91 bodov
C: 74 - 82 bodov
D: 65 - 73 bodov
E: 56 - 64 bodov
FX: 0 - 55 bodov
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: