19. 1. 2020  20:21 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informační systém

Sylabus předmětu BPRO05_6B - Bakalársky projekt (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Názov predmetu: Bakalársky projekt
Kód predmetu: BPRO05_6B
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (3 kredity)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Karol Balog, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Lenka Blinová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Eva Buranská, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Pavol Čekan, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Hana Kobetičová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Alexandra Kucmanová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Anna Michalíková, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Alica Pastierová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Peter Rantuch, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
RNDr. Maroš Sirotiak, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Zuzana Szabová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Tomáš Štefko, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Igor Wachter, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent spracuje prácu z oblasti integrovanej bezpečnosti na úrovni konečného projektu. Práca obsahuje textovú časť podporenú teoretickými a odbornými znalosťami, obrázkami a tabuľkami, štandardizovanými výpočtami a vyhodnotením optimálnych integrovaných bezpečnostných systémov z pohľadu bezpečnosti pracoviska, bezpečnosti práce, požiarného inžinierstva, nebezpečných materiálov a látok, posúdenia bezpečnosti životného prostredia či rizikovej analýzy.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
- Výber témy diplomového projektu
- Úvod
- Analýza súčasného stavu v oblasti Integrovanej bezpečnosti
- Návrh metodiky a výber skúšobných vzoriek
- Návrh postupu riešenia diplomovej práce
- Spracovanie záverečnej práce
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Literatúra bude zvolená v súlade s témou projektu
Metodika tvorby, úpravy a kontroly originality záverečných prác MTF STU, interný dokument MTF [online]. 2010. URL: http://www.mtf.stuba.sk/sk/studentov/metodika-tvorby-upravy-a-kontroly-originality-zaverecnych-prac-na-mtf-stu.html?page_id=2059
Náležitosti záverečnej práce, kontrola overenia originality a jej sprístupnenia. Metodické opatrenie rektora STU 1/2010-N. [online]. 2010. URL: http://www.stuba.sk/sk/ustavy/ustav-manazmentu/studium/studenti/statne-skusky.html?page_id=4210
Platné normy STN ISO 690 – návody na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie – študovňa Akademickej knižnice a Vydavateľstvo AlumniPress MTF STU - pre rok 2013 platí: STN ISO 690. 01 0197 : Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie. - 3. vyd.. - Bratislava (Slovenská republika) : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2012. Táto norma nahrádza STN ISO 690 z apríla 1998 a STN ISO 690-2 z decembra 2001.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Predmet je členený na 2 hodiny cvičení.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Obhajoba bakalárskeho projektu.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 17. 06. 2019.

Typ výstupu: