28. 3. 2020  16:38 Soňa
Akademický informační systém

Sylabus předmětu DPRO01_6I - Diplomový projekt (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Názov predmetu: Diplomový projekt
Kód predmetu: DPRO01_6I
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (5 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Ivona Černičková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Roman Čička, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Mgr. Mariana Derzsi, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Mária Dománková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Marián Drienovský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. PaedDr. Žaneta Gerhátová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Peter Gogola, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Peter Grgač, CSc. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Mária Hudáková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Peter Jurči, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Mgr. Marián Palcut, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Matej Pašák, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Dr.-Ing. Marcela Pekarčíková (cvičiaci, skúšajúci)
RNDr. Pavol Priputen, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Jana Ptačinová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Martin Resek (cvičiaci, skúšajúci)
 
Výsledky vzdelávania:
Vypracovanie diplomového projektu študentmi v rozsahu 25-35 strán z témy, ktorá je v úzkom súvise s vybranou témou ich diplomovej práce. Spravidla sa jedná o literárnu rešerš témy diplomovej práce v odbornej literatúre. Študenti môžu text svojho diplomového projektu použiť do svojej diplomovej práce. Študent bude schopný samostatne vyhľadávať a spracovávať literárne zdroje a formátovať texty do predpísanej podoby textov záverečných prác.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Zadanie tém diplomového projektu s ohľadom na témy diplomových prác študentov.
Bližšie oboznámenie sa s problematikou, do ktorej zapadá téma projektu, vyhľadanie vhodnej literatúry.
Excerpcie z doporučenej a vyhľadanej literatúry a z ďalších zdrojov. Konzultácie s vedúcim projektu.
Zhrnutie poznatkov z prvej časti excerpcie. Konzultácie s vedúcim cvičenia, vedúcim diplomovej práce a s významnými odborníkmi z danej oblasti.
Výber ďalších zdrojov (zborníky, výskumné správy, články a príspevky, internetové informácie, a i.).
Excerpcie z ďalších zdrojov, konzultácie, spracovanie témy rešeršnou formou, spracovanie textu a konzultácie k nemu.
Vypracovanie konečného textu a jeho obhajoba.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Literatúra bude zvolená v súlade s témou projektu
Metodika tvorby, úpravy a kontroly originality záverečných prác MTF STU, interný dokument MTF [online]. 2010. URL: http://www.mtf.stuba.sk/sk/studentov/metodika-tvorby-upravy-a-kontroly-originality-zaverecnych-prac-na-mtf-stu.html?page_id=2059
Náležitosti záverečnej práce, kontrola overenia originality a jej sprístupnenia. Metodické opatrenie rektora STU 1/2010-N. [online]. 2010. URL: http://www.stuba.sk/sk/ustavy/ustav-manazmentu/studium/studenti/statne-skusky.html?page_id=4210
Platné normy STN ISO 690 – návody na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie – študovňa Akademickej knižnice a Vydavateľstvo AlumniPress MTF STU - pre rok 2013 platí: STN ISO 690. 01 0197 : Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie. - 3. vyd.. - Bratislava (Slovenská republika) : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2012. Táto norma nahrádza STN ISO 690 z apríla 1998 a STN ISO 690-2 z decembra 2001.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Zadanie tém diplomového projektu s ohľadom na témy diplomových prác študentov.
Bližšie oboznámenie sa s problematikou, do ktorej zapadá téma projektu, vyhľadanie vhodnej literatúry.
Excerpcie z doporučenej a vyhľadanej literatúry a z ďalších zdrojov. Konzultácie s vedúcim projektu.
Zhrnutie poznatkov z prvej časti excerpcie. Konzultácie s vedúcim cvičenia, vedúcim diplomovej práce a s významnými odborníkmi z danej oblasti.
Výber ďalších zdrojov (zborníky, výskumné správy, články a príspevky, internetové informácie, a i.).
Excerpcie z ďalších zdrojov, konzultácie, spracovanie témy rešeršnou formou, spracovanie textu a konzultácie k nemu.
Vypracovanie konečného textu a jeho obhajoba.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Klasifikovaný zápočet
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: