28. 3. 2020  15:32 Soňa
Akademický informační systém

Sylabus předmětu DPRO01_6I - Diplomový projekt (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: DPRO01_6I
Názov predmetu: Diplomový projekt
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (5 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Zadanie tém diplomového projektu s ohľadom na témy diplomových prác študentov. (dotácia 0/0)
 
a.Bližšie oboznámenie sa s problematikou, do ktorej zapadá téma projektu, vyhľadanie vhodnej literatúry.
b.Excerpcie z doporučenej a vyhľadanej literatúry a z ďalších zdrojov. Konzultácie s vedúcim projektu.
c.Zhrnutie poznatkov z prvej časti excerpcie. Konzultácie s vedúcim cvičenia, vedúcim diplomovej práce a s významnými odborníkmi z danej oblasti.
d.Výber ďalších zdrojov (zborníky, výskumné správy, články a príspevky, internetové informácie, a i.).
Excerpcie z ďalších zdrojov, konzultácie, spracovanie témy rešeršnou formou, spracovanie textu a konzultácie k nemu.
e.Vypracovanie konečného textu a jeho obhajoba.


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: