29. 3. 2020  0:57 Miroslav
Akademický informační systém

Sylabus předmětu DUHY07_6B - Duševná hygiena (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Názov predmetu: Duševná hygiena
Kód predmetu: DUHY07_6B
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (2 kredity)
 
Vyučujúci: Mgr. Jarmila Blahová (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Mgr. Sláva Šatanková (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s technikami, procesmi, postupmi psychohygieny a sebapoznania.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Duševná hygiena – história, ciele, hlavné charakteristiky. Stres – štýly, stratégie a techniky zvládania stresu.
Well being – súlad medzi osobným a pracovným životom. Význam Self-Coachingu. Metódy a formy relaxácie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BLAHOVÁ, J. -- NOVOTNÁ, I. -- PORUBČANOVÁ, Z. Duševná hygiena. Trnava : AlumniPress, 2017. 116 s. ISBN 978-80-8096-247-0.
BRATSKÁ, M. Zisky a straty v záťažových situáciách alebo príprava na život. Bratislava: Práca, 2001.
KŘIVOHLAVÝ, J. Jak zvládat stres. Praha : Grada&Avicenum, 1994. 190 s. ISBN 80-7169-121-6.
KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-774-4.
PLAMÍNEK, J. Sebepoznání, sebeřízení a stres. Praha: Portál, 2008. 266 s. ISBN 978-80-247-2593-2.
CIMICKÝ, J. Sám proti stresu. Praha: VIP Books, 2007. 217 s. ISBN 80-8713-408-7.
PLAMÍNEK, J. Řešení konfliktu a umění rozhodovat. Praha: Argo, 1994.
KRASKA-LUDECKE, K. Nejlepší techniky proti stresu. Praha: Grada Publishing, 2007. 114 s. ISBN 978-80-247-1833-0.
CUNGI, C. -- LIMOUSIN, S. Relaxace v každodenním živote. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-948-8.

Odporúčaná:
SELIGMAN, M.Vzkvétání. Nové poznatky o podstatě štěstí a duševní pohody. Brno: Jan Melvil publishing, 2014. ISBN 9788087270950.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Prednášky a cvičenia (prezentácia seminárnych prác a diskusia)
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Záverečné hodnotenie: prezentácia a záverečný test
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 18. 09. 2019.

Typ výstupu: