Jan 25, 2020   11:49 a.m. Gejza
Academic information system

Course syllabus MTPT06_6B - Mechanika tuhých a poddajných telies (MTF - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Názov predmetu: Mechanika tuhých a poddajných telies
Kód predmetu: MTPT06_6B
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
 
Vyučujúci: Ing. Rastislav Ďuriš, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Lenka Kolíková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Helena Kraváriková, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Eva Labašová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Milan Naď, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Tibor Nánási, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Ladislav Rolník, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu získajú študenti základné vedomosti z nasledovných samostatných disciplín mechaniky telies: statika, kinematika a dynamika. Obsahovo sú koncipované tak, aby študent získal poznatky o základných hmotných útvaroch v stave rovnováhy, resp. v stave pohybu. Študenti získajú schopnosť analyzovať mechanické systémy z pohľadu statiky, kinematiky a dynamiky. Budú schopní formulovať príslušný problém, zostaviť matematicko-mechanický model, aplikovať zaťažovanie a namáhanie jednoduchších mechanických systémov a riešením získať poznatky o vlastnostiach a správaní sa daného mechanického systému.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
 Základné pojmy a zákony statiky. Silové sústavy-nahradzovanie a rovnováha. Statická určitosť a neurčitosť mechanických systémov. Väzby a spojenia. Vnútorné silové účinky.
 Rovnováha rovinných útvarov. Statická analýza pohyblivých a nepohyblivých sústav telies. Prútové sústavy. Trenie a pasívne odpory.
 Kinematika tuhých útvarov. Podmienky a princípy pohybu rovinných útvarov. Základné prípady pohybu tuhého telesa. Vzťahy medzi kinematickými veličinami pohybu.
 Kinematická analýza rovinných mechanizmov-analytické metódy riešenia.
 Dynamika hmotného bodu a sústavy hmotných bodov. Metódy zostavovania pohybových rovníc.
 Dynamika tuhého telesa. Pohybové rovnice a ich riešenie.
 Dynamika sústav telies a metódy ich analýzy.
 Lineárne kmitanie sústav s jedným stupňom voľnosti.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MUDRIK, J. -- LABAŠOVÁ, E. -- PEKÁREK, F. -- NAĎ, M. Mechanika tuhých telies. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 272 s. ISBN 80-227-1181-0.
NAĎ, M. -- LABAŠOVÁ, E. Mechanika tuhých telies. Mechanics of Solids: Návody na cvičenia. Manual for exercises. Trnava : AlumniPress, 2008. 194 s. ISBN 978-80-8096-050-6.
BUŠOVÁ, B. -- CABAN, S. -- ŽIARAN, S. Mechanika I: Statika. Bratislava : STU v Bratislave, 1996. 265 s. ISBN 80-227-0831-3.
JANČINA, J. -- PEKÁREK, F. Mechanika II: Kinematika. Bratislava : Alfa, 1987. 335 s.
STRADIOT, J. -- MICHALÍČEK, M. -- ZÁHOREC, O. Mechanika III. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1982. 207 s.
JELEMENSKÝ, J. Pružnosť, pevnosť a plasticita 1: Návody na cvičenia. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1988. 151 s.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Prednášky a výpočtové cvičenia
 
Metódy a kritériá hodnotenia: skúška - písomná forma
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 20. 12. 2018.

Type of output: