24. 10. 2020  21:45 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu TESM03_6I - Technológie spracovania materiálov (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Názov predmetu:
Technológie spracovania materiálov
Kód predmetu:
TESM03_6I
Ukončenie a kredity:
skúška (5 kreditov)
 
Vyučujúci:
Ing. Martin Bajčičák, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Jozef Bílik, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócy (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Michaela Kritikos, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Peter Šugár, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa znalosti z oblasti technológií spracovania materiálov odlievaním, zváraním, tvárnením a obrábaním z pohľadu vplyvu jednotlivých technológií na zmeny širokého spektra vlastností spracovávaného materiálu. Pochopí vplyv technologickej dedičnosti na formovanie výsledných exploatačných vlastností spracovávaného materiálu a tieto procesy dokáže racionálne riadiť.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Technológia zlievarenstva:
- odlievanie do trvalých a netrvalých foriem, progresívne metódy výroby odliatkov,
- zlievarenské vlastnosti materiálov,
- vplyv technologických parametrov odlievania na štrukturálne a mechanické vlastnosti odliatkov.

Technológia zvárania:
- základné a špeciálne metódy zvárania materiálov,
- zvariteľnosť materiálov a jej hodnotenie,
- vplyv technologických parametrov zvárania na zmeny vlastností zváraných materiálov.

Technológia tvárnenia:
- technológie plošného a objemového tvárnenia materiálu, progresívne metódy tvárnenia,
- tvárniteľnosť materiálov a jej hodnotenie,
- plastická deformácia materiálu za studena, za tepla a za polohrevu a jej vplyv na zmeny štrukturálnych, mechanických a funkčných vlastností materiálu.

Technológia obrábania:
- konvenčné a progresívne metódy obrábania,
- opotrebovanie, trvanlivosť a životnosť rezných nástrojov,
- obrábateľnosť kovových materiálov a jej hodnotenie.

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BÁTORA, B. -- VASILKO, K. Obrobené povrchy: Technologická dedičnosť, funkčnosť. Trenčín : Trenčianska univerzita v Trenčíne, 2000. 183 s. ISBN 80-88914-19-1.
HRIVŇÁK, A. -- PODOLSKÝ, M. -- DOMAZETOVIČ, V. Teória tvárnenia a nástroje. Bratislava : Alfa, 1992. 338 s. ISBN 80-05-01032-X.
HRIVŇÁK, I. Theory of Weldability of Metals and Alloys. Bratislava : Ister Science, 1992. 372 s. ISBN 80-900486-0-0.
HRIVŇÁK, I. Zváranie a zvariteľnosť materiálov. Bratislava: STU, 2009. 486 s. ISBN 978-80-227-3167-6.
ŠUGÁR, P. -- ŠUGÁROVÁ, J. Výrobné technológie: Zlievanie, zváranie, tvárnenie. Banská Bystrica : DALI-BB, s.r.o., 2009. 281 s. ISBN 978-80-89090-587.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Prednášky, Laboratórne cvičenia, Projektové práce
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Obhajoba projektových prác (20 %), písomná a ústna skúška (80 %).
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: