4. 4. 2020  14:33 Izidor
Akademický informační systém

Sylabus předmětu VCHE05_6B - Všeobecná chémia (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Názov predmetu: Všeobecná chémia
Kód predmetu: VCHE05_6B
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
 
Vyučujúci: Ing. Anna Michalíková, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
RNDr. Maroš Sirotiak, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. (zodpovedný za predmet)
 
Výsledky vzdelávania:
Študent sa naučí, aký je vzťah medzi elektrónovou štruktúrou atómov a molekúl a ich vlastnosťami, najmä z hľadiska pochopenia vlastností materiálov. Študent získa vedomosti o periodických zákonitostiach vlastností atómov a molekúl, chemickej väzbe, štruktúre a stavbe chemických látok, pochopí princípy chemického deja, kinetiky a termodynamiky, získa prehľad o typoch chemických reakcií, základných fyzikálnych, elektrických, optických vlastnostiach. Zoznámi sa so základmi spektroskopie.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
1. Základné pojmy všeobecnej chémie, chemické vzorce, názvoslovie. Mendelejevova periodická tabuľka.
2. Model atómu vodíka, elektrónová štruktúra viacelektrónových atómov z pohľadu kvantovej fyziky. Pauliho princíp. Multiplicita.
3. Periodicita vlastností prvkov z hľadiska ich elektrónovej štruktúry. Prechodné prvky.
4 - 5. Chemická väzba, energetické stavy molekúl, disociačná energia, ionizačná energia, elektrónová afinita. Fyzikálne vlastnosti molekúl, elektrické, optické a magnetické vlastnosti.
6. Symetria, komplexné zlúčeniny, nízko a vysokospinové stavy, súvis s optickými a magnetickými vlastnosťami látok.
7. Chemické väzby v organických molekulách. Polyméry, plasty.
8. Základy spektroskopie, výberové pravidlá. Fluorescencia, fosforescencia
9. Skupenské stavy: Voľné molekuly, plyny, kvapaliny, tuhé látky. Polovodiče.
10. Termodynamika, termochémia, rovnováhy v chemických reakciách, protolytické reakcie,
oxidačno-redukčné reakcie.
11. Kyseliny a zásady, pH.
12. Chemický dej, rýchlosť chemickej reakcie, poriadok chemickej reakcie, molekularita, rýchlostné konštanty. Aktivačná energia. Katalýza.
13. Rádioaktivita.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GAŽO, J. Všeobecná a organická chémia. Bratislava : Alfa, 1981.
KOHOUT, J. -- MELNÍK, M. Anorganická chémia 1: Základy anorganickej chémie. Bratislava : STU v Bratislave, 1997. 365 s. ISBN 80-227-0972-7.
POLÁK, R. -- ZAHRADNÍK, R. Obecná chemie: Stručný úvod. Praha : Academia, 2000. 224 s. ISBN 80-200-0794-6.
DEVÍNSKY, F. -- HEGER, J. Názvoslovie organických zlúčenín. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2000. 259 s. ISBN 80-223-1552-4.
TATIERSKY, J. -- PLESCH, G. Systematická anorganická chémia. Bratislava: OMEGA INFO, 2004.
MICHALÍKOVÁ, A. -- SIROTIAK, M. Anorganická a organická chémia. Návody na cvičenia. Trnava: AlumniPress, 2015. 203 s. ISBN 978-80-8096-211-1.

Odporúčaná:
ATKINS, P W. Concepts in Physical Chemistry. Oxford : Oxford University Press, 1995. ISBN 0-19-855929-1.
ATKINS, P. Fyzikálna chémia. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 1999. 334 s.
ATKINS, P. Fyzikálna chémia. Bratislava: STU Bratislava , 1999. 1014 s. ISBN 80-227-1238-8.
ATKINS, P W. Fyzikálna chémia: (Časť 1). Prelož. z angl.orig. 6.vydania. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 355 s. ISBN 80-227-1238-8.
ATKINS, P W. Fyzikálna chémia: (Časť 2a) Zangl.orig.6.vyd. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 204 s. ISBN 80-227-1238-8.
ATKINS, P W. Fyzikálna chémia: (Časť 2b). Z angl. orig. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 321 s. ISBN 80-227-1238-8.
ATKINS, P W. Fyzikálna chémia: (Časť 3) Z angl.orig. 6.vyd. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 308 s. ISBN 80-227-1238-8.
ATKINS, P W. General chemistry. New York : Freeman and comp, 1989. 989 s. ISBN 0-7167-1940-1.
ATKINS, P W. -- FRIEDMAN, R. Molecular Quantum Mechanics. Oxford : Oxford University Press, 2003. 545 s. ISBN 0-19-855947-X.
ATKINS, P W. Physical Chemistry. Oxford : Oxford University Press, 1994. 1031 s. ISBN 0-19-855730-2.
ZAHRADNÍK, R. -- POLÁK, R. Kvantová chemie: Základy teorie a aplikace. Praha : SNTL, 1985. 466 s.
ZÁHRADNÍK, R. -- POLÁK, R. Základy kvantové chemie. Praha : SNTL, 1976. 437 s.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Základné oblasti sa vysvetlia na prednáškach, členených do 13 celkov. Jeden celok je určený na doplnenie niektorých častí.
Niektoré oblasti (napr. názvoslovie, chemické vzorce a rovnice) sa preberú na cvičeniach. Prednesená látka sa upevní cvičeniami, príkladmi, riešeniami úloh.
V priebehu semestra sa uskutočnia dva testy. Ich výsledky sa zoberú do úvahy pri skúške.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: absolvovanie výpočtových a laboratórnych cvičení

získanie priebežného hodnotenia

absolvovanie písomnej skúšky
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 08. 02. 2019.

Typ výstupu: