4. 4. 2020  15:04 Izidor
Akademický informační systém

Sylabus předmětu VCHE05_6B - Všeobecná chémia (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: VCHE05_6B
Názov predmetu: Všeobecná chémia
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Základné pojmy všeobecnej chémie, chemické vzorce, názvoslovie. (dotácia 1/2)
2.Periodický zákon, Mendelejova periodická tabuľka, elektronegativita. (dotácia 1/1)
3.Vlastnosti atómov a molekúl z pohľadu kvantovej fyziky. Základné operátory. (dotácia 4/3)
 
a.Schrodingerova rovnica pre mnohoelektrónové systémy. Hamiltonián.
b.Základné operátory: Operátor momentu hybnosti, spinové operátory.
c.Nomenklatúra stavov atómov a molekúl pomocou vlastných hodnôt základných operátorov

4.Model atómu, elektrónová štruktúra, rádioaktivita. (dotácia 1/1)
 
a.Základné pojmy vedúce k predstave od modelu nezávislých elektrónov k mnohoelektrónovým systémom
b.Rádioaktivita, rozpadové rady, praktické využitie

5.Chemická väzba, disociačná energia, ionizačná energia, elektrónová afinita. (dotácia 3/3)
 
a.Kovalentné väzby, tvorba väzby lineárnou kombináciou atómových funkcií
b.Slabé medzimolekulové interakcie, vodíkové väzby
c.Ionizačné procesy, elektrónová afinita

6.Periodicita vlastností prvkov z hľadiska ich elektrónovej štruktúry, prechodné prvky. (dotácia 2/2)
 
a.Multiplicita.
b.Nízko a vysokospinové stavy, súvis s magnetickými vlastnosťami látok.

7.Komplexné zlúčeniny, symetria. (dotácia 1/1)
 
a.Anorganické koordinačné zlúčeniny. Farba komplexných zlúčenín.
b.Kryštály
c.Symetria

8.Skupenské stavy, od voľných molekúl k tuhým látkam. (dotácia 2/2)
 
a.plyny a kvapaliny
b.tuhé látky
c.Pásová teória tuhých látok. Polovodiče.

9.Fyzikálne vlastnosti molekúl. (dotácia 2/2)
 
a.elektrické a magnetické vlastnosti, dipólové momenty, polarizovateľnosti
b.Nelineárne optické materiály

10.Základy spektroskopie. (dotácia 2/2)
 
a.Výberové pravidlá.
b.Elektrónové spektrá. Fotoelektrónové spektrá (PES), ESCA.
c.Vibračné a rotačné spektrá, NMR spektrá

11.Chemická termodynamika (dotácia 2/2)
 
a.rovnováhy v chemických reakciách
b.protolytické reakcie,pH
c.oxidačno-redukčné reakcie

12.Chemický dej, rýchlosť chemickej reakcie. (dotácia 2/2)
 
a.Rýchlosť chemickej reakcie, rýchlostné konštanty.
b.Závislosť rýchlostnej konštanty od teploty, Arrheniova a Eyringova rovnica.
c.Katalýza homogénna, heterogénna. Reakcie na povrchoch tuhých látok.

13.Repetitorium (dotácia 2/2)


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 08. 02. 2019.

Typ výstupu: