24. 1. 2020  6:28 Timotej
Akademický informační systém

Sylabus předmětu VTEZ05_6B - Vyhradené technické zariadenia (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Názov predmetu: Vyhradené technické zariadenia
Kód predmetu: VTEZ05_6B
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Karol Balog, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Hana Kobetičová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
- Študent získa vedomosti z rozdelenia a konštrukcie vyhradených technických zariadení tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových.
- Študent získa vedomosti z bezpečnostných požiadaviek na prevádzku a kontrolu vyhradených technických zariadení.
- Študent získa vedomosti potrebné na predchádzanie a pracovných úrazov a zisťovanie príčin registrovaných pracovných úrazov súvisiacich s prevádzkou vyhradených technických zariadení.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
- Rozdelenie a základný popis konštrukcie vyhradených technických zariadení
- Požiadavky na bezpečnú kontrolu, obsluhu a prevádzku vyhradených technických zariadení elektrických.
- Požiadavky na bezpečnú kontrolu, obsluhu a prevádzku vyhradených technických zariadení tlakových.
- Požiadavky na bezpečnú kontrolu, obsluhu a prevádzku vyhradených technických zariadení zdvíhacích.
- Požiadavky na bezpečnú kontrolu, obsluhu a prevádzku vyhradených technických zariadení plynových.
- Analýza rizík spojených s kontrolou, obsluhou a prevádzkou vyhradených technických zariadení.
- Predchádzanie a zisťovanie príčin pracovných úrazov spojených s činnosťou na vyhradených technických zariadeniach.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
Bezpečnosť a požiadavky na prevádzkovanie technických zariadení. 2011.

Odporúčaná:
MERAVÝ, J. Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov. Trenčín: Ján Meravý - Lightning, 2011.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Predmet je členený na prednášky (dve hodiny za týždeň) a cvičenia (dve hodiny za týždeň)
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Písomná odpoveď na dve otázky (minimálna úspešnosť 56%)
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 21. 03. 2019.

Typ výstupu: