24. 1. 2020  5:20 Timotej
Akademický informační systém

Sylabus předmětu VTEZ05_6B - Vyhradené technické zariadenia (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: VTEZ05_6B
Názov predmetu: Vyhradené technické zariadenia
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Úvod do vyhradených technických zariadení (VTZ) a základné pojmy
Základné zásady bezpečnosti VTZ
(dotácia 2/2)
2.Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a na prácu na elektrických zariadeniach.
Odborná spôsobilosť na výkon vybraných činností na elektrických zariadeniach a na obsluhu elektrických zariadení.
(dotácia 2/2)
3.Vonkajšie vplyvy pôsobiace na elektrické zariadenia.
Praktické určovanie vonkajších vplyvov pôsobiacich na elektrické zariadenia.
(dotácia 2/2)
4.Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom.
Charakteristiky ochranných prístrojov a úvod do projektovania elektroinštalácií z hľadiska ochrany pred úrazom elektrickým prúdom.
(dotácia 2/2)
5.Vyhotovenie elektrických inštalácií v občianskych a výrobných stavbách.
Praktická ukážka projektovania elektroinštalácií.
(dotácia 2/2)
6.Zaistenie BOZP v výbušnom prostredí.
Priebežné overenie vedomostí.
(dotácia 2/2)
7.Preukazovanie zhody vyhradených technických zariadení.
Praktická ukážka postupu preukázania zhody VTZ elektrického, tlakového, zdvíhacieho a plynového.
(dotácia 2/2)
8.Vyhradené technické zariadenia zdvíhacie.
Odborné prehliadky a skúšky VTZ zdvíhacích.
(dotácia 2/2)
9.Preukazovanie zhody strojných zariadení.
Praktická ukážka postupu posudzovania zhody strojných zariadení.
(dotácia 2/2)
10.Bezpečnosť výťahov.
Odborné prehliadky a skúšky výťahov.
(dotácia 2/2)
11.Nízkotlakové kotolne.
Prevádzkový poriadok nízkotlakovej kotolne.
(dotácia 2/2)
12.Tlakové nádoby.
Priebežné overenie vedomostí.
(dotácia 2/2)
13.VTZ plynové.
Odborné prehliadky a skúšky VTZ tlakových a plynových.
(dotácia 2/2)


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 21. 03. 2019.

Typ výstupu: