8. 4. 2020  14:45 Albert
Akademický informační systém

Sylabus předmětu ZAPR07_6B - Základy práva (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: ZAPR07_6B
Názov predmetu: Základy práva
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (2 kredity)
Obsah predmetu:
1. Základy ústavného práva – ústava a jej význam, základné ľudské práva a slobody, systém štátnych orgánov, ich kompetencie
2. Základy správneho práva – verejná správa, sústava orgánov verejnej správy, správne delikty, správne konanie a jeho princípy
3. Základy trestného práva – trestná zodpovednosť, trestný čin, tresty, trestné konanie a jeho princípy
4. Súkromné právo – princípy jeho fungovania, odlišnosti od tzv. verejného práva
5. Základy občianskeho práva – právne úkony, preklúzia a premlčanie, vlastnícke právo, rodinné právo, dedenie, zmluvné typy, občianske súdne konanie a jeho princípy, exekučné konanie
6. Základy obchodného práva a práva duševného vlastníctva – podnikanie a formy podnikania, obchodné spoločnosti a družstvá a podmienky ich zriadenia, živnosť, autorské právo, priemyselné práva (vynález, úžitkový vzor, ochranná známka, dizajn, know-how, topografia polovodičových výrobkov)
7. Základy pracovného práva – vznik a zánik pracovného pomeru, zodpovednosť za škodu, dovolenka, dohody o prácach mimo pracovného pomeru, základné ustanovenia práva sociálneho zabezpečenia


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: