5. 4. 2020  5:11 Miroslava
Akademický informační systém

Sylabus předmětu ZSOC07_6B - Základy sociológie (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Názov predmetu: Základy sociológie
Kód predmetu: ZSOC07_6B
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (2 kredity)
 
Vyučujúci: Mgr. Martin Fero, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Mgr. Ivana Novotná, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti zo základných východísk skúmania problematiky sociológie s akcentom na praktické zorientovanie sa v otázkach súčasného sveta. Dokáže charakterizovať hlavné tendencie historického vývoja sociológie, vie určiť sociálnu rolu a rolové správanie. Rozumie problematike sociálnej kontroly a deviácie. Pozná druhy sociálnych skupín, úlohu rodiny ako primárnej skupiny a školy ako sekundárnej skupiny. Študent pripravený teoretickými základmi je schopný diskutovať o globálnych problémoch ľudstva a súčasnej spoločnosti.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet sociológie, etymológia, vzťah sociológie a ostatných vied o spoločnosti. Hľadiská sociologického skúmania. Teoretické štúdium a úrovne sociologického skúmania. Historický kontext sociológie. Hlavní predstavitelia vývinu sociologického myslenia. Sociálna štruktúra a stratifikácia spoločnosti. Sociálny status. Sociálna nerovnosť. Sociálna rola, rolové správanie, rolový konflikt. Sociálne interakcie. Sociálne skupiny, sociálna deviácia, kontrola. Socializácia a resocializácia. Sociálne funkcie náboženstva. Cirkev, sekta, kult, náboženské hnutia. Demografia a jej využitie. Sociálna mobilita, migrácia. Primárne a sekundárne skupiny. Rodina, škola, rovesníci, masmédiá, inštitúcie. Kultúra a civilizácia. Jav McDonalizácie spoločnosti. Globalizácia a globálne problémy ľudstva. Medzinárodný terorizmus. Masová migrácia.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
NOVÝ, I. -- BEDRNOVÁ, E. Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-169-0.
BERGER, P L. Pozvání do sociologie: Humanistická perspektiva. Brno : Barrister & Principal, 2003. 194 s. ISBN 80-85947-90-0.
CSÁMPAI, O. Sociológia pre nesociológov. Trnava: Oliva, 2007. 186 s. ISBN 978-80-89332-01-4.
GIDDENS, A. Sociologie: vydání revidované P.W.Suttonem. Praha : ARGO, 2013. 1048 s. ISBN 978-80-257-0807-1.
JOHNSON, P. Zrození moderní doby: Devatenácté století. Praha: Academia, 1998. 869 s. ISBN 80-200-0694-X.
NOVÝ, I. Sociologie pro ekonomy. Praha : Grada, 1997. 164 s. ISBN 80-7169-433-9.
RITZER, G. Mcdonaldizace společnosti: Výzkum měnící se povahy soudobého společenského života. Praha : Academia, 1996. 176 s. ISBN 80-200-1075-0.
WATSON, T J. Sociology, Work, and Industry. UK: Routledge, 2008. 329 s. ISBN 0-415-43555-2.
ELTON, C. -- GOSTICK, A. The Carrot Principle. New York: Simon and Schuster, 2009. 256 s.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Prednášky a cvičenia (prezentácia seminárnych prác a diskusia)
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Záverečné hodnotenie: seminárna práca a záverečný test
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: