5. 4. 2020  6:47 Miroslava
Akademický informační systém

Sylabus předmětu ZSOC07_6B - Základy sociológie (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: ZSOC07_6B
Názov predmetu: Základy sociológie
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (2 kredity)
Obsah predmetu:
Predmet sociológie, etymológia, vzťah sociológie a ostatných vied o spoločnosti. Hľadiská sociologického skúmania. Teoretické štúdium a úrovne sociologického skúmania. Historický kontext sociológie. Hlavní predstavitelia vývinu sociologického myslenia. Sociálna štruktúra a stratifikácia spoločnosti. Sociálny status. Sociálna nerovnosť. Sociálna rola, rolové správanie, rolový konflikt. Sociálne interakcie. Sociálne skupiny, sociálna deviácia, kontrola. Socializácia a resocializácia. Sociálne funkcie náboženstva. Cirkev, sekta, kult, náboženské hnutia. Demografia a jej využitie. Sociálna mobilita, migrácia. Primárne a sekundárne skupiny. Rodina, škola, rovesníci, masmédiá, inštitúcie. Kultúra a civilizácia. Jav McDonalizácie spoločnosti. Globalizácia a globálne problémy ľudstva. Medzinárodný terorizmus. Masová migrácia.


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: