20. 10. 2020  6:27 Vendelín
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu DIPPRA_6I - Diplomová práca (MTF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Názov predmetu:
Diplomová práca
Kód predmetu:
DIPPRA_6I
Ukončenie a kredity: skúška (12 kreditov)
 
Vyučujúci:
doc. Ing. Roman Čička, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa schopnosti samostatne plánovať a riešiť vlastný komplexný projekt - diplomovú prácu. Je schopný aplikovať poznatky nadobudnuté počas štúdia. Vie analyzovať problém, naštudovať a využiť relevantnú literatúru, navrhnúť postup riešenia problému, implementovať a zdokumentovať riešenie. Je schopný prezentovať použité metódy a postupy a zhodnotiť prínosy práce.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Formulácia problému.
Analýza problému.
Návrh postupu riešenia.
Riešenie diplomovej práce.
Hodnotenie dosiahnutých cieľov.
Prezentácia výsledkov.
Obhajoba diplomovej práce.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Metodika tvorby, úpravy a kontroly originality záverečných prác MTF STU, interný dokument MTF [online]. 2010. URL: http://www.mtf.stuba.sk/sk/studentov/metodika-tvorby-upravy-a-kontroly-originality-zaverecnych-prac-na-mtf-stu.html?page_id=2059
Náležitosti záverečnej práce, kontrola overenia originality a jej sprístupnenia. Metodické opatrenie rektora STU 1/2010-N. [online]. 2010. URL: http://www.stuba.sk/sk/ustavy/ustav-manazmentu/studium/studenti/statne-skusky.html?page_id=4210
Platné normy STN ISO 690 – návody na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie – študovňa Akademickej knižnice a Vydavateľstvo AlumniPress MTF STU - pre rok 2013 platí: STN ISO 690. 01 0197 : Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie. - 3. vyd.. - Bratislava (Slovenská republika) : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2012. Táto norma nahrádza STN ISO 690 z apríla 1998 a STN ISO 690-2 z decembra 2001.
Príslušná literatúra k obsahu kvalifikačnej práce

 
Plánované vzdelávacie aktivity:
Záverečná práca, štátna skúška
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Štátna skúška hodnotená v súlade s legislatívou.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: