Jun 4, 2020   4:08 a.m. Lenka
Academic information system

Course syllabus CHPP05_6I - Chémia procesov horenia a hasenia (MTF - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu:
CHPP05_6I
Názov predmetu:
Chémia procesov horenia a hasenia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester:
integrovaná bezpečnosť - inžiniersky (povinný), 2. semester
integrovaná bezpečnosť - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
1. Z priebežného hodnotenia môže študent získať max. 20 bodov
2. Priebežné hodnotenie získa študent za 2 priebežné písomky (7. týždeň, 13. týždeň - semestra), študent môže opraviť maximálne jednu z písomiek (13. týždeň), započítava sa lepšie hodnotenie
3. Na skúške môže študent získať max. 80 bodov, skúška prebieha ústnou formou
4. výsledné hodnotenie je dané súčtom priebežného hodnotenia a hodnotenia na skúške nasledovne: A = 100 - 92, B = 91.9 - 83, C = 82.9 - 74, D = 73.9 - 65, E = 64.9 - 56, FX = 55.9 - 0
5. Nutná podmienka pre absolvovanie predmetu je účasť na všetkých cvičeniach (max. dve absencie bude riešiť cvičiaci, ďalšie rieši prodekan pre vzdelávanie)
6. Študent, ktorý splní všetky nutné podmienky pre abosolvovanie predmetu, získa "zápočet" a môže sa prihlásiť na skúšku
 
Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda podrobné znalosti z oblasti chémie horenia a hasiacich látok. Vie popísať chemické deje pri horení a hasení a na základe týchto znalostí dokáže odhadovať proces pri horení a hasení. Vedomosti ďalej využije pri štúdiu predmetov hasiace látky a ich vlastnosti, teória požiarov a výbuchov, bezpečnostné inžnierstvo a protipožiarna bezpečnosť stavieb.
 
Stručná osnova predmetu:
- Fyzikálno-chemické základy horenia
- Chemické vlastnosti horľavých látok
- Fyzikálne vlastnosti horľavých látok
- Difúzny a kinetický plameň
- Zápalnosť materiálov. Vznietenie a samovznietenie kvapalných a tuhých látok
- Horľavé vlastnosti zmesi pár a plynov so vzduchom
- Horľavé vlastnosti prašných zmesí
- Horenie plynov a kvapalín
- Horenie tuhých látok
- Sprievodné javy pri horení
- Environmentálne aspekty procesu horenia
- Fyzikálno-chemické princípy hasenia požiarov
- Voda ako hasiaca látka. Hasiace látky na báze vody
- Hasiace látky v plynnom skupenstve s fyzikálnym mechanizmom hasenia
- Halogénderiváty uhľovodíkov v hasiacej technike
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
JAROSINSKI, J. -- VEYSSIERE, B. Combustion phenomena: Selected Mechanisms of Flame Formation, Propagation, and Extinction. Boca Raton : CRC Press, 2009. 220 s. ISBN 978-0-8493-8408-0.
GLASSMAN, I. -- YETTER, R A. Combustion. Burlington : Elsevier, 2008. 773 s. ISBN 978-0-12-088573-2.
GAŽO, J. Všeobecná a anorganická chémia. Bratislava-Praha : Alfa-SNTL, 1981. 804 s.
KALOUSEK, J. Základy fyzikální chemie hoření, výbuchu a hašení. Ostrava : SPBI, 1999. 203 s. ISBN 80-86111-34-2.
WICHTERLOVÁ, J. Chemie nebezpečných anorganických látek. Ostrava : SPBI, 2001. 63 s. ISBN 80-86111-92-X.
BALOG, K. Hasiace látky a ich technológie. Ostrava : SPBI, 2005. 119 s. ISBN 80-86634-49-3.
BALOG, K. Samovznietenie. Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 1999. 133 s. ISBN 80-86111-43-1.
COX, G. Combustion Fundamentals of Fire. Oxford: Academic Press, 1995. 476 s. ISBN 0-12-194230-9.
KOŠÍK, M. Polymérne materiály a ich ochrana. Bratislava: ALFA, 1986. 148 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 224

A
B
C
D
E
FX
7,1 %
14,7 %
17,9 %23,7 %32,6 %4,0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Karol Balog, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. Peter Rantuch, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
17. 3. 2020
Schválil:
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 17. 03. 2020.

Type of output: