31. 3. 2020  22:42 Benjamín
Akademický informační systém

Sylabus předmětu IKPS04_6B - Inžinierstvo kvality produkcie a integrovaný systém (MTF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Názov predmetu: Inžinierstvo kvality produkcie a integrovaný systém
Kód predmetu: IKPS04_6B
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
 
Vyučujúci: Ing. Tomáš Brlej (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Alena Pauliková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent môže získať vedomosti o prístupoch k manažérstvu kvality. Objasniť základné pojmy z oblasti systému manažérstva kvality ako neoddeliteľnej súčasti manažérstva organizácie. Poskytnúť poznatky zo systémov manažérstva kvality, ich normatívneho zabezpečenia a podrobného prehľadu o využívaní a aplikácii súčasných noriem v oblasti manažérstva kvality, vrátane ich požiadaviek.Nadobudnúť poznatky v oblasti integrácie manažérskych systémov.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Základné pojmy v oblasti kvality
Inžinierstvo kvality
Manažérstvo kvality
Prístupy ku kvalite v Japonsku a ich význam pre súčasné trendy
Prístupy ku kvalite v USA a Európe
8 zásad riadenia kvality
Manažment (riadenie) a vodcovstvo v inžinierstve kvality
Systémy kvality, ich rozvíjanie, zavádzania a overovanie
Plánovanie, riadenie a zaistenie kvality produktov a procesov
Spoľahlivosť a manažment s ohľadom na riziko
Riešenie problémov a zlepšovanie kvality
Integrované manažérske systémy
Medzinárodná normalizácia systému manažérstva kvality
Dokumentačné zabezpečenie systému manažérstva kvality
Procesný model ISO 9001:2015
Procesy týkajúce sa aplikácie systému manažérstva kvality, postup budovania systému manažérstva kvality
Integrovaný manažérsky systém
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SINAY, J. Nástroje zlepšovania kvality. Prešov : ManaCon, 2007. 192 s. ISBN 978-80-89040-32-2.
VIRČÍKOVÁ, E. -- HRUBEC, J. Integrovaný manažérsky systém. Nitra: SPU, 2009. 542 s. ISBN 978-80-552-0231-0.
MATEIDES, A. Manažerstvo kvality. Bratislava: EPOS, 2006. 751 s. ISBN 80-8057-656-4.
NENADÁL, J. -- NOSKIEVIČOVÁ, D. -- PETŘÍKOVÁ, R. -- PLURA, J. -- TOŠENOVSKÝ, J. Moderní management jakosti: Principy, postupy, metody. Praha : Management Press, 2008. 376 s. ISBN 978-80-7261-186-7.
NENADÁL, J. Moderní systémy řízení jakosti: Quality management. Praha : Management Press, 2002. 282 s. ISBN 80-7261-071-6.

Odporúčaná:
IATF 16949:2016 Norma pro systém managementu kvality v automobilovém průmyslu
STN EN ISO 14001 Systémy manažérstva environmentu. Požiadavky s pokynmi na použitie (ISO 14001: 2015)
STN EN ISO 22301 Ochrana spoločnosti. Systémy manažérstva plynulého podnikania. Požiadavky (ISO 22301: 2012)
STN EN ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001:2015)
STN ISO 45001 Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Požiadavky s usmernením na používanie (ISO 45001:2018)
STN ISO/IEC 27001 Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Systémy riadenia informačnej bezpečnosti. Požiadavky (27001:2013)

 
Plánované vzdelávacie aktivity: prednášky, cvičenia
 
Metódy a kritériá hodnotenia: odovzdanie korektne vypracovaného zadania
úspešné absolvovanie e-testu
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 13. 02. 2019.

Typ výstupu: