Sep 23, 2020   8:06 p.m. Zdenka
Academic information system

Course syllabus LOSR06_6I - Logické systémy riadenia (MTF - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu:
LOSR06_6I
Názov predmetu: Logické systémy riadenia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
projektová/semestrálna práca
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester:
automatizácia a informatizácia procesov v priemysle - inžiniersky (povinný), 2. semester
automatizácia a informatizácia procesov v priemysle - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Projekt - hodnotí sa plnenie etáp projektu a obhajoba výsledkov projektu. Hodnotenie kontrolných míľnikov projektu, záverečná obhajoba výsledkov projektu.
Na úspešné absolvovanie predmetu treba obhájiť projekt. Do výslednej známky z predmetu sa započítava hodnotenie projektu (prvá zložka hodnotenia)
Práca na cvičeniach bude preverená priebežnými testami (predpoklad 2 za semester) a spolu s aktivitou na cvičeniach bude tvoriť ďalšiu zložku hodnotenia predmetu.

Skúška z predmetu bude realizovaná písomne a ústne, pričom prvé dve zložky hodnotenia predemtu tvoria 50 percent výslednej známky z predmetu.

Výsledné hodnotenie: A 92-100%, B 83-91%, C 74-82%, D 65-73%, E 56-64%, FX menej ako 56%.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda základné princípy pokročilých metód programovania programovateľných logických automatov. Pozná princípy decentralizovaného riadenia s využitím rôznych komunikačných protokolov. Pozná základné princípy inteligentných metód riadenia implementovaných prostredníctvom PLA. Má základné znalosti z oblasti zabezpečovania kvality výroby a zabezpečovania kvality, spoľahlivosti a bezpečnosti riadiacich systémov na báze PLA.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Decentralizované systémy riadenia - Priemyselná komunikácia a komunikačné protokoly, web server PLA.
2. Funkčné moduly - Pokročilé techniky programovania (nepriame adresovanie, vnorené cykly), systémové funkcie a funkčné bloky, vzdialené periférie, podprogramy a prerušenia (systémové, diagnostické, časové, udalostné atď).
3. Algoritmy riadenia spojitých technologických procesov - Dvojpolohová, trojpolohová a PID regulácia pomocou PLA.
4. Fuzzy riadenie - Základné typy fuzzy regulátorov, fuzzy adaptívne systémy, aplikácie fuzzy a neuro-fuzzy systémov.
5. Nevýrobná automatizácia - Elektroinštalácia na báze zberníc, zabezpečovacie systémy a EPS.
6. Zabezpečovanie kvality výroby. (pick to light, andon, poka-yoke, a pod.)
7. Zabezpečovanie kvality a spoľahlivosti riadiacich systémov na báze PLA - Bezpečnostne-kritické procesy a funkčná bezpečnosť riadiacich systémov, integrita bezpečnosti a bezpečnostná funkcia, analýza bezpečnosti riadiacich systémov, tvorba programu pre systémy riadenia bezpečnostne-kritických procesov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
STRÉMY, M. -- KOPČEK, M. -- JEDLIČKA, M. -- ŠKULAVÍK, T. -- BEZÁK, T. Úvod do programovateľných logických automatov. Trnava : Qintec s.r.o., 2011. 172 s. ISBN 978-80-969846-9-5.
MUDRONČÍK, D. Softvér riadiacich systémov. Vydavateľstvo STU v Bratislave: STU Bratislava, 2000. 268 s. ISBN 80-227-1341-4.
SEKAJ, I. Evolučné výpočty a ich využitie v praxi. Bratislava : IRIS, 2005. 157 s. ISBN 80-89018-87-4.
NOVÁK, V. Základy fuzzy modelování. Praha : BEN - technická literatura, 2003. 176 s. ISBN 80-7300-069-5.
HALENÁR, I. -- KOPČEK, M. -- NEMLAHA, E. Počítačové siete [elektronický zdroj]: Návody na cvičenia. Trnava : AlumniPress, 2014. ISBN 978-80-8096-191-6.
RÁSTOČNÝ, K. -- ŽDÁNSKY, J. Riadiace systémy so safety PLC. Žilina: EDIS, 2013. 203 s. ISBN 978-80-554-0681-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 439

A
B
C
D
E
FX
31,4 %
24,8 %
19,4 %
15,9 %
8,2 %
0,3 %
Vyučujúci:
Ing. Tomáš Bezák, PhD. (cvičiaci)
doc. Ing. German Michaľčonok, CSc. (zodpovedný za predmet)
Ing. Martin Németh, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Andrea Némethová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
20. 12. 2018
Schválil:
doc. Ing. German Michaľčonok, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 20. 12. 2018.

Type of output: