24. 9. 2020  12:48 Ľuboš
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu LOSR06_6I - Logické systémy riadenia (MTF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Názov predmetu:
Logické systémy riadenia
Kód predmetu: LOSR06_6I
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
 
Vyučujúci: Ing. Tomáš Bezák, PhD. (cvičiaci)
doc. Ing. German Michaľčonok, CSc. (zodpovedný za predmet)
Ing. Martin Németh, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Andrea Némethová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda základné princípy pokročilých metód programovania programovateľných logických automatov. Pozná princípy decentralizovaného riadenia s využitím rôznych komunikačných protokolov. Pozná základné princípy inteligentných metód riadenia implementovaných prostredníctvom PLA. Má základné znalosti z oblasti zabezpečovania kvality výroby a zabezpečovania kvality, spoľahlivosti a bezpečnosti riadiacich systémov na báze PLA.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
1. Decentralizované systémy riadenia - Priemyselná komunikácia a komunikačné protokoly, web server PLA.
2. Funkčné moduly - Pokročilé techniky programovania (nepriame adresovanie, vnorené cykly), systémové funkcie a funkčné bloky, vzdialené periférie, podprogramy a prerušenia (systémové, diagnostické, časové, udalostné atď).
3. Algoritmy riadenia spojitých technologických procesov - Dvojpolohová, trojpolohová a PID regulácia pomocou PLA.
4. Fuzzy riadenie - Základné typy fuzzy regulátorov, fuzzy adaptívne systémy, aplikácie fuzzy a neuro-fuzzy systémov.
5. Nevýrobná automatizácia - Elektroinštalácia na báze zberníc, zabezpečovacie systémy a EPS.
6. Zabezpečovanie kvality výroby. (pick to light, andon, poka-yoke, a pod.)
7. Zabezpečovanie kvality a spoľahlivosti riadiacich systémov na báze PLA - Bezpečnostne-kritické procesy a funkčná bezpečnosť riadiacich systémov, integrita bezpečnosti a bezpečnostná funkcia, analýza bezpečnosti riadiacich systémov, tvorba programu pre systémy riadenia bezpečnostne-kritických procesov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
STRÉMY, M. -- KOPČEK, M. -- JEDLIČKA, M. -- ŠKULAVÍK, T. -- BEZÁK, T. Úvod do programovateľných logických automatov. Trnava : Qintec s.r.o., 2011. 172 s. ISBN 978-80-969846-9-5.
MUDRONČÍK, D. Softvér riadiacich systémov. Vydavateľstvo STU v Bratislave: STU Bratislava, 2000. 268 s. ISBN 80-227-1341-4.
SEKAJ, I. Evolučné výpočty a ich využitie v praxi. Bratislava : IRIS, 2005. 157 s. ISBN 80-89018-87-4.
NOVÁK, V. Základy fuzzy modelování. Praha : BEN - technická literatura, 2003. 176 s. ISBN 80-7300-069-5.
HALENÁR, I. -- KOPČEK, M. -- NEMLAHA, E. Počítačové siete [elektronický zdroj]: Návody na cvičenia. Trnava : AlumniPress, 2014. ISBN 978-80-8096-191-6.
RÁSTOČNÝ, K. -- ŽDÁNSKY, J. Riadiace systémy so safety PLC. Žilina: EDIS, 2013. 203 s. ISBN 978-80-554-0681-7.

 
Plánované vzdelávacie aktivity:
Predmet sa člení na prednášky a cvičenia. Cvičenia sú realizované v laboratóriu.
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
Písomná skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: