Oct 20, 2020   11:23 p.m. Vendelín
Academic information system

Course syllabus LOSR06_6I - Logické systémy riadenia (MTF - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu:
LOSR06_6I
Názov predmetu:
Logické systémy riadenia
Ukončenie a kredity:
skúška (5 kreditov)
Obsah predmetu:
1. Decentralizované systémy riadenia - Priemyselná komunikácia a komunikačné protokoly, web server PLA.
2. Funkčné moduly - Pokročilé techniky programovania (nepriame adresovanie, vnorené cykly), systémové funkcie a funkčné bloky, vzdialené periférie, podprogramy a prerušenia (systémové, diagnostické, časové, udalostné atď).
3. Algoritmy riadenia spojitých technologických procesov - Dvojpolohová, trojpolohová a PID regulácia pomocou PLA.
4. Fuzzy riadenie - Základné typy fuzzy regulátorov, fuzzy adaptívne systémy, aplikácie fuzzy a neuro-fuzzy systémov.
5. Nevýrobná automatizácia - Elektroinštalácia na báze zberníc, zabezpečovacie systémy a EPS.
6. Zabezpečovanie kvality výroby. (pick to light, andon, poka-yoke, a pod.)
7. Zabezpečovanie kvality a spoľahlivosti riadiacich systémov na báze PLA - Bezpečnostne-kritické procesy a funkčná bezpečnosť riadiacich systémov, integrita bezpečnosti a bezpečnostná funkcia, analýza bezpečnosti riadiacich systémov, tvorba programu pre systémy riadenia bezpečnostne-kritických procesov.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 20. 12. 2018.

Type of output: