3. 4. 2020  0:46 Richard
Akademický informační systém

Sylabus předmětu NELA05_6B - Nebezpečné látky (MTF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: NELA05_6B
Názov predmetu: Nebezpečné látky
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Definície pojmov. Zákon o chemických látkach. (dotácia 2/0)
2.Vlastnosti nebezpečných látok. (dotácia 2/0)
3.Preprava nebezpečných látok. (dotácia 2/0)
4.Skladovanie nebezpečných látok. (dotácia 2/0)
5.Preprava a skladovanie odpadov. (dotácia 2/0)
6.Hasenie a hasiace látky (dotácia 2/0)
7.Dekontaminácia. (dotácia 2/0)
8.Osobné ochranné prostriedky. (dotácia 2/0)
9.Samovznietenie. (dotácia 2/0)
10.Toxicita a nebezpečné látky. Prvá pomoc. (dotácia 2/0)
11.Nebezpečné chemické reakcie. Výbušnosť a horľavosť. (dotácia 2/0)
12.Havárie pri práci s nebezpečnými látkami, základy výpočtov. (dotácia 2/0)
13.Významné nebezpečné látky. (dotácia 2/0)
14.Bezpečnosť práce v laboratóriu. Základy výpočtov v chemickom laboratóriu. (dotácia 0/2)
15.Výpočty v chemickom laboratóriu. (dotácia 0/2)
16.Výpočty v chemickom laboratóriu (dotácia 0/2)
17.Inštrumentálne metódy používané pre analýzu nebezpečných látok (dotácia 0/2)
18.Inštrumentálne metódy používané pre analýzu nebezpečných látok (dotácia 0/2)
19.Práca v chemickom laboratóriu. Pomôcky v laboratóriu. (dotácia 0/2)
20.Pyknometrické stanovenie hustoty látky (dotácia 0/2)
21.Stanovenie viskozity Hopplerovým viskozimetrom (dotácia 0/2)
22.Stanovenie kyseliny fosforečnej (dotácia 0/2)
23.Stanovenie zápalnosti tuhých materiálov (dotácia 0/2)
24.Stanovenie minimálnej teploty vznietenia prachov v usadenom a rozvírenom stave (dotácia 0/2)
25.Manganometrické stanovenie peroxidu vodíka (dotácia 0/2)
26.Chelatometrické stanovenie olova (dotácia 0/2)


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 21. 02. 2019.

Typ výstupu: