Apr 9, 2020   10:42 a.m. Milena
Academic information system

Course syllabus PPPL06_6B - Pružnosť, pevnosť, plasticita (MTF - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: PPPL06_6B
Názov predmetu: Pružnosť, pevnosť, plasticita
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: mechatronika v technologických zariadeniach - bakalársky (povinný), 4. semester
mechatronika v technologických zariadeniach - bakalársky (povinný), 4. semester
výrobné technológie - bakalársky (povinný), 4. semester
výrobné technológie - bakalársky (povinný), 4. semester
materiálové inžinierstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
materiálové inžinierstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
počítačová podpora výrobných technológií - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
počítačová podpora výrobných technológií - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
výrobné zariadenia a systémy - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
výrobné zariadenia a systémy - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na cvičeniach, 2 testy počas semestra, semestrálny projekt - spracovanie a obhajoba. Úspešné absolvovanie záverečnej písomnej skúšky.
Hodnotenie - v súlade so Študijným poriadkom STU, čl. 16, odst. 2 a 3.
 
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu budú študenti schopný riešiť jednotlivé základné druhy mechanického namáhania súčiastok a konštrukcií, vypočítať vnútorné silové veličiny v súčiastkach a v konštrukciách na základe vonkajšieho zaťaženia, vykonať pevnostnú kontrolu a pevnostný návrh jednoduchých konštrukcií zaťažených základnými druhmi namáhania a ich kombináciami.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné pojmy a výpočtové metódy v technickej pružnosti.
Staticky určité a neurčité úlohy prostého ťahu.
Rovinný a priestorový stav napätosti. Hypotézy pevnosti a medzné stavy.
Elementárna teória prostého ohybu nosníkov. Deformácie nosníkov. Staticky neurčité nosníky.
Namáhanie prostým šmykom. Krútenie. Krútenie tyčí nekruhového prierezu, voľné a stiesnené krútenie.
Kombinované namáhanie.Únava, krehký lom, lomová a vrubová húževnatosť.
Numerické a experimentálne metódy a metóda konečných prvkov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
JURICA, V. -- TREBUŇA, F. -- ŠIMČÁK, F. Pružnosť a pevnosť II. Košice: Vienala, Košice 2000 , 2000.
TREBUŇA, F. -- ŠIMČÁK, F. -- JURICA, V. Príklady a úlohy z pružnosti a pevnosti 1. Košice : Vienala, 2000. 314 s. ISBN 80-7099-593-9.
TREBUŇA, F. -- JURICA, V. -- ŠIMČÁK, F. Príklady a úlohy z pružnosti a pevnosti 2. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2001. 338 s. ISBN 80-7099-594-7.
TREBUŇA, F. -- ŠIMČÁK, F. -- JURICA, V. Pružnosť a pevnosť I. Košice : Vienala, 2000. 302 s. ISBN 8070994770.
TREBUŇA, F. -- JURICA, V. -- ŠIMČÁK, F. Pružnosť a pevnosť II. Košice : Vienala, 2000. 318 s. ISBN 8070994789.
JELEMENSKÝ, J. Pružnosť, pevnosť a plasticita 1: Návody na cvičenia. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1988. 151 s.
JELEMENSKÝ, J. -- KASALA, J. Pružnosť, pevnosť a plasticita 2: Návody na cvičenia. Bratislava : STU v Bratislave, 1993. 213 s. ISBN 80-227-0511-X.
PUCHNER, O. -- KAMENSKÝ, A. -- SYČ-MILÝ, J. -- TESAŘ, S. Pružnosť a pevnosť I. Bratislava : STU v Bratislave, 1997. 236 s. ISBN 80-227-0949-2.
PUCHNER, O. -- KAMENSKÝ, A. -- SYČ-MILÝ, J. -- TESAŘ, S. Pružnosť a pevnosť II. Bratislava : STU v Bratislave, 1997. 268 s. ISBN 80-227-0961-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 631

ABCDEFX
17,9 %16,0 %13,6 %20,4 %30,6 %1,5 %
Vyučujúci: Ing. Rastislav Ďuriš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Helena Kraváriková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Eva Labašová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Milan Naď, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Tibor Nánási, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Ladislav Rolník, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 12. 2018
Schválil: doc. Ing. Milan Naď, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 20. 12. 2018.

Type of output: