6. 4. 2020  12:38 Irena
Akademický informační systém

Sylabus předmětu PPPL06_6B - Pružnosť, pevnosť, plasticita (MTF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Názov predmetu: Pružnosť, pevnosť, plasticita
Kód predmetu: PPPL06_6B
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
 
Vyučujúci: Ing. Rastislav Ďuriš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Helena Kraváriková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Eva Labašová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Milan Naď, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Tibor Nánási, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Ladislav Rolník, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu budú študenti schopný riešiť jednotlivé základné druhy mechanického namáhania súčiastok a konštrukcií, vypočítať vnútorné silové veličiny v súčiastkach a v konštrukciách na základe vonkajšieho zaťaženia, vykonať pevnostnú kontrolu a pevnostný návrh jednoduchých konštrukcií zaťažených základnými druhmi namáhania a ich kombináciami.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Základné pojmy a výpočtové metódy v technickej pružnosti.
Staticky určité a neurčité úlohy prostého ťahu.
Rovinný a priestorový stav napätosti. Hypotézy pevnosti a medzné stavy.
Elementárna teória prostého ohybu nosníkov. Deformácie nosníkov. Staticky neurčité nosníky.
Namáhanie prostým šmykom. Krútenie. Krútenie tyčí nekruhového prierezu, voľné a stiesnené krútenie.
Kombinované namáhanie.Únava, krehký lom, lomová a vrubová húževnatosť.
Numerické a experimentálne metódy a metóda konečných prvkov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
JURICA, V. -- TREBUŇA, F. -- ŠIMČÁK, F. Pružnosť a pevnosť II. Košice: Vienala, Košice 2000 , 2000.
TREBUŇA, F. -- ŠIMČÁK, F. -- JURICA, V. Príklady a úlohy z pružnosti a pevnosti 1. Košice : Vienala, 2000. 314 s. ISBN 80-7099-593-9.
TREBUŇA, F. -- JURICA, V. -- ŠIMČÁK, F. Príklady a úlohy z pružnosti a pevnosti 2. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2001. 338 s. ISBN 80-7099-594-7.
TREBUŇA, F. -- ŠIMČÁK, F. -- JURICA, V. Pružnosť a pevnosť I. Košice : Vienala, 2000. 302 s. ISBN 8070994770.
TREBUŇA, F. -- JURICA, V. -- ŠIMČÁK, F. Pružnosť a pevnosť II. Košice : Vienala, 2000. 318 s. ISBN 8070994789.
JELEMENSKÝ, J. Pružnosť, pevnosť a plasticita 1: Návody na cvičenia. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1988. 151 s.
JELEMENSKÝ, J. -- KASALA, J. Pružnosť, pevnosť a plasticita 2: Návody na cvičenia. Bratislava : STU v Bratislave, 1993. 213 s. ISBN 80-227-0511-X.
PUCHNER, O. -- KAMENSKÝ, A. -- SYČ-MILÝ, J. -- TESAŘ, S. Pružnosť a pevnosť I. Bratislava : STU v Bratislave, 1997. 236 s. ISBN 80-227-0949-2.
PUCHNER, O. -- KAMENSKÝ, A. -- SYČ-MILÝ, J. -- TESAŘ, S. Pružnosť a pevnosť II. Bratislava : STU v Bratislave, 1997. 268 s. ISBN 80-227-0961-1.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Prednášky zamerané na základné metódy technickej pružnosti a na analýzu priestorových napätí a deformácií. Na výpočtových cvičeniach sú numericky riešené základné praktické úlohy.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Písomná skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: