Mar 29, 2020   2:53 p.m. Miroslav
Academic information system

Course syllabus PPPL06_6B - Pružnosť, pevnosť, plasticita (MTF - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: PPPL06_6B
Názov predmetu: Pružnosť, pevnosť, plasticita
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
1.1. Základné pojmy a výpočtové metódy v technickej pružnosti (dotácia 1/2)
 
a.Vonkajšie a vnútorné silové veličiny, metóda myslených rezov.
b.Napätie, pomerné a celkové deformácie, pracovný diagram ťahovej skúšky, základné mechanické stavy materiálu, dovolené namáhanie.
c.Základné druhy namáhania štíhlych telies.
d.Namáhanie prostým ťahom.

2.2. Staticky neurčité úlohy prostého ťahu. (dotácia 1/2)
 
a.Riešenie staticky neurčitých úloh prostého ťahu.
b.Merná a celková energia napätosti, Castiglianove vety.
c.Riešenie jednoduchých prútových sústav.
d.Napätia a deformácie vyvolané zmenou teploty.

3.Rovinný a priestorový stav napätosti. (dotácia 1/2)
 
a.Napätie v rovine, napätosť v bode, tenzor napätosti a deformácie, hlavné napätia.
b.Rovinný stav napätosti, Mohrova kružnica a transformácie napätí.
c.Priestorový stav napätosti a úplná sústava Mohrovych kružníc.
d.Rovnice elasticity.

4.Hypotézy pevnosti a medzné stavy. (dotácia 1/2)
 
a.Energia rovinnej a priestorovej napätosti.
b.Podmienky vzniku plastických deformácií.
c.Ekvivalentná napätosť, základné hypotézy pevnosti.
d.Princípy kontroly pevnosti a dimenzovania, metóda medzných stavov.

5.Elementárna teória prostého ohybu nosníkov. (dotácia 1/2)
 
a.Prierezové charakteristiky, klasifikácia prierezov podľa STN 731401.
b.Ohybový moment a priečna sila vo všeobecnom priereze nosníka.
c.Napätia a deformácie v prostom ohybe nosníka.

6.Deformácie nosníkov. (dotácia 1/1)
 
a.Rozloženie normálových a šmykových napätí v priereze nosníka, dimenzovanie nosníka na medzný stav pružnosti.
b.Diferenciálna rovnica priehybovej čiary nosníka.
c.Okrajové podmienky, výpočet deformácií a priehybovej čiary.

7.Staticky neurčité nosníky. (dotácia 1/1)
 
a.Základné metódy riešenie staticky neurčitých nosníkov.
b.Aplikácie Castiglianovej vety.
c.Obmedzenia elementárnej teórie ohybu nosníkov.

8.Numerické metódy a metóda konečných prvkov. (dotácia 1/1)
 
a.Význam numerických simulácií odozvy reálnych sústav na vonkajšie namáhanie.
b.Princíp metódy konečných prvkov.
c.Komerčné programové systémy MKP, program ANSYS.

9.Namáhanie prostým šmykom. Krútenie. (dotácia 1/2)
 
a.Namáhanie prostým šmykom. Pevnost nitov a zvarov.
b.Namáhanie prostým krútením, priebeh krútiaceho momentu.
c.Rozloženie napätí v kruhovom a medzikruhovom priereze, dimenzovanie hriadeľov.
d.Uhol skrútenia, riešenie staticky neurčitých hriadeľov.

10.Krútenie tyčí nekruhového prierezu, voľné a stiesnené krútenie. (dotácia 1/2)
 
a.Krútenie tyčí nekruhového prierezu.
b.Tenkostenné otvorené prierezy.
c.Tenkostenné uzatvorené prierezy, Bredtove rovnice.
d.Voľné a stiesnené krútenie.

11.Experimentálne metódy. (dotácia 1/2)
 
a.Prehľad experimentálnych metód pružnosti.
b.Mechanické a elektrické odporové tenzometre.
c.Meranie vnútorných napätí.

12.Kombinované namáhanie. (dotácia 1/2)
 
a.Princípy superpozície normálových a šmykových napätí.
b.Rozloženie napätí pri kombinovanom namáhaní.
c.Odhad nebezpečných miest v najviac namáhanom priereze.

13.Únava, krehký lom, lomová a vrubová húževnatosť (dotácia 1/2)
 
a.a. Nízkocyklická a vysokocyklická únava materiálu, Wöhlerova krivka.
b.b. Krehký lom, lomová a vrubová húževnatosť.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 20. 12. 2018.

Type of output: