6. 4. 2020  15:16 Irena
Akademický informační systém

Sylabus předmětu ZBIN05_6B - Základy bezpečnostného inžinierstva (MTF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: ZBIN05_6B
Názov predmetu: Základy bezpečnostného inžinierstva
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Základné pojmy. Terminológia. (dotácia 2/2)
2.Kultúra bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (dotácia 2/2)
3.Legislatíva BOZP v Slovenskej republike (dotácia 2/2)
4.Technické normy a ich význam pre BOZP (dotácia 2/2)
5.Nebezpečenstvo, ohrozenie a riziko (dotácia 2/2)
6.Nebezpečné pracovné činnosti (dotácia 2/2)
7.Legislatívne požiadavky na bezpečnosť výrobkov (dotácia 2/2)
8.Bezpečnostné značenie výrobkov a pracovného priestoru (dotácia 2/2)
9.Princíp a štruktúra OHSAS 18001 (dotácia 2/2)
10.Riadenie nebezpečných činností (dotácia 2/2)
11.Havárie technických zariadení a ich následky (dotácia 2/2)
12.Environmentálne aspekty havárií technických zariadení (dotácia 2/2)
13.Vyšetrovanie príčin havárií a preventívne opatrenia (dotácia 2/2)


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 17. 03. 2020.

Typ výstupu: