29. 10. 2020  0:53 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informační systém

Sylabus předmětu ZBIN05_6B - Základy bezpečnostného inžinierstva (MTF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
ZBIN05_6B
Názov predmetu:
Základy bezpečnostného inžinierstva
Ukončenie a kredity:
skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
1.
Základné pojmy. Terminológia. (dotácia 2/2)
2.Kultúra bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (dotácia 2/2)
3.
Legislatíva BOZP v Slovenskej republike (dotácia 2/2)
4.
Technické normy a ich význam pre BOZP (dotácia 2/2)
5.
Nebezpečenstvo, ohrozenie a riziko (dotácia 2/2)
6.
Nebezpečné pracovné činnosti (dotácia 2/2)
7.
Legislatívne požiadavky na bezpečnosť výrobkov (dotácia 2/2)
8.
Bezpečnostné značenie výrobkov a pracovného priestoru (dotácia 2/2)
9.
Princíp a štruktúra OHSAS 18001 (dotácia 2/2)
10.
Riadenie nebezpečných činností (dotácia 2/2)
11.Havárie technických zariadení a ich následky (dotácia 2/2)
12.
Environmentálne aspekty havárií technických zariadení (dotácia 2/2)
13.Vyšetrovanie príčin havárií a preventívne opatrenia (dotácia 2/2)


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 17. 03. 2020.

Typ výstupu: