Jul 11, 2020   0:31 a.m. Milota
Academic information system

Course syllabus ZBIN05_6B - Základy bezpečnostného inžinierstva (MTF - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
ZBIN05_6B
Názov predmetu:
Základy bezpečnostného inžinierstva
Ukončenie a kredity:
skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
1.
Základné pojmy. Terminológia. (dotácia 2/2)
2.Kultúra bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (dotácia 2/2)
3.
Legislatíva BOZP v Slovenskej republike (dotácia 2/2)
4.
Technické normy a ich význam pre BOZP (dotácia 2/2)
5.
Nebezpečenstvo, ohrozenie a riziko (dotácia 2/2)
6.Nebezpečné pracovné činnosti (dotácia 2/2)
7.
Legislatívne požiadavky na bezpečnosť výrobkov (dotácia 2/2)
8.
Bezpečnostné značenie výrobkov a pracovného priestoru (dotácia 2/2)
9.
Princíp a štruktúra OHSAS 18001 (dotácia 2/2)
10.Riadenie nebezpečných činností (dotácia 2/2)
11.Havárie technických zariadení a ich následky (dotácia 2/2)
12.Environmentálne aspekty havárií technických zariadení (dotácia 2/2)
13.
Vyšetrovanie príčin havárií a preventívne opatrenia (dotácia 2/2)


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 17. 03. 2020.

Type of output: