22. 1. 2020  9:11 Zora
Akademický informační systém

Sylabus předmětu BMAV05_6D - Bezpečnosť materiálov a výrobkov (MTF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Názov predmetu: Bezpečnosť materiálov a výrobkov
Kód predmetu: BMAV05_6D
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (12 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Karol Balog, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Poslucháč získa znalosti o bezpečnosti materiálov a výrobkov s dôrazom na oblasť bezpečnosti práce, požiarnej bezpečnosti, environmentálnej bezpečnosti, bezpečnosti spotrebiteľa a forenzného inžinierstva.  
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Základná filozofia posudzovania bezpečnosti materiálov a výrobkov
‑ Mechanické vlastnosti a medzné stavy materiálov
‑ Bezpečnosť materiálov a výrobkov v pracovnom prostredí
‑ Požiarno-technické vlastnosti materiálov a výrobkov a spôsoby ich skúšania
‑ Bezpečnosť elektrických výrobkov
‑ Hodnotenie životného cyklu materiálu a jeho dopadu na životné prostredie
‑ Posudzovanie bezpečnosti výrobkov z hľadiska bezpečnosti spotrebiteľa
‑ Rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky
‑ Úlohy forenzného inžinierstva v bezpečnosti materiálov a výrobkov
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BRADÁČ, A. -- PORADA, V. -- NIČ, M. Súdne inžinierstvo. Bratislava : Bratislavská vysoká škola práva, 2008. ISBN 978-80-8963-08-7.
KAČÍKOVÁ, D. -- BALOG, K. -- TUREKOVÁ, I. -- MITTEROVÁ, I. Materiály v protipožiarnej ochrane: Vysokoškolská učebnica. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2011. 367 s. ISBN 978-80-228-2317-3.
MORAVČÍK, R. -- HAZLINGER, M. -- HUDÁKOVÁ, M. -- ČIČKA, R. -- RÍZEKOVÁ TRNKOVÁ, L. Náuka o materiáloch II.: Návody na cvičenia. Trnava : AlumniPress, 2009. 239 s. ISBN 978-80-8096-103-9.
HOSTIN, S. -- ŠILHÁR, S. -- SOLDÁN, M. -- LACUŠKA, M. Environmentálne inžinierstvo 1: Procesy a zariadenia environmentálnych technológií. Bratislava : STU v Bratislave, 2004. 229 s. ISBN 80-227-2013-5.
LEWISM, P R. -- REYNOLDS, K. Forensic Materilas Engineering. London: CRC Press, 2004. 438 s.
OSVALD, A. -- KAČÍKOVÁ, D. -- NETOPILOVÁ, M. Reakce stavebních výrobků na oheň. Ostrava: SPBI, 2010. 126 s.
TZYMENAKIS, J. -- HOLLAND, D. Electrical Product Safety. Oxford: Jordan Hill, 2000. 229 s.
CHOLUJ, F. -- DEGNER, M. -- BŮŽEK, M. Normalizácia metrológia a skúšobníctvo. Žilina: Žilinská Univerzita, 2000. 136 s.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Spracovanie projektu na zadanú tému. Študentovi, ktorý nespracuje zadanú tému alebo ju spracuje na nedostatočnej úrovni nebude umožnené pristúpiť ku skúške. Odpoveď na dve teoretické otázky. Za odpoveď na každú otázku je možné získať maximálne 50 bodov (t.j. spolu za obe otázky 100 bodov) Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Hodnotenie spracovanej prípadovej štúdie.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 17. 06. 2019.

Typ výstupu: