26. 1. 2020  2:32 Tamara
Akademický informační systém

Sylabus předmětu BMAV05_6D - Bezpečnosť materiálov a výrobkov (MTF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: BMAV05_6D
Názov predmetu: Bezpečnosť materiálov a výrobkov
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (12 kreditov)
Obsah predmetu:
Základná filozofia posudzovania bezpečnosti materiálov a výrobkov
‑ Mechanické vlastnosti a medzné stavy materiálov
‑ Bezpečnosť materiálov a výrobkov v pracovnom prostredí
‑ Požiarno-technické vlastnosti materiálov a výrobkov a spôsoby ich skúšania
‑ Bezpečnosť elektrických výrobkov
‑ Hodnotenie životného cyklu materiálu a jeho dopadu na životné prostredie
‑ Posudzovanie bezpečnosti výrobkov z hľadiska bezpečnosti spotrebiteľa
‑ Rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky
‑ Úlohy forenzného inžinierstva v bezpečnosti materiálov a výrobkov


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 17. 06. 2019.

Typ výstupu: