Apr 3, 2020   1:40 a.m. Richard
Academic information system

Course syllabus DIZSKU_6D - Dizertačná skúška (MTF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: DIZSKU_6D
Názov predmetu: Dizertačná skúška
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
záverečná práca2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
štátna skúška2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 20
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia a informatizácia procesov - doktorandský (povinný), 2. rok
integrovaná bezpečnosť - doktorandský (povinný), 2. rok
personálna práca v priemyselnom podniku - doktorandský (povinný), 2. rok
priemyselné manažérstvo - doktorandský (povinný), 2. rok
progresívne materiály a materiálový dizajn - doktorandský (povinný), 2. rok
strojárske technológie a materiály - doktorandský (povinný), 2. rok
výrobné zariadenia a systémy - doktorandský (povinný), 2. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie písomnej práce a jej obhájenie pred skúšobnou komisiou.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda metódy vedeckej práce. Má hlboké vedomosti o oblasti, do ktorej patrí téma dizertačnej práce. Je schopný formulovať ciele dizertačnej práce a metódy vedúce k splneniu jej cieľov. Je schopný navrhnúť a aplikovať modely a postupy riešenia. Vie prezentovať postupy a výsledky vedeckej práce.
 
Stručná osnova predmetu:
Predloženie práce s analýzou súčasného stavu v oblasti riešenia témy a s tézami a návrhom metód a postupu riešenia dizertačnej práce. Rozprava k písomnej práci pred skúšobnou komisiou formou štátnej skúšky.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Zodpovedný za predmet je garant študijného programu. Vyučujúci je školiteľ príslušného doktoranda.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 481

PN
98,3 %1,7 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 12. 2018
Schválil: doc. Ing. Roman Čička, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 19. 12. 2018.

Type of output: